ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี
นักวิจัย : กิตติสุข ดำรงศรี
คำค้น : การตลาด , ไวน์ผลไม้ , ผู้บริโภค -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ว/ภน 658.8 ก344ป , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1433308 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9108
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติสุข ดำรงศรี . (2550). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
กิตติสุข ดำรงศรี . 2550. "ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
กิตติสุข ดำรงศรี . "ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2550. Print.
กิตติสุข ดำรงศรี . ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ผลไม้ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting on customers'buying decision for fruit wine in Mueang Chiang Mai District / กิตติสุข ดำรงศรี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2550.