ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) = Tourist's opinions towards agro-tourism management of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) / น้ำฝน แช่มบำรุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) = Tourist's opinions towards agro-tourism management of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) / น้ำฝน แช่มบำรุง
นักวิจัย : น้ำฝน แช่มบำรุง
คำค้น : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่ , นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ว/ภน 915.9362 น215ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1424839 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
น้ำฝน แช่มบำรุง . (2550). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) = Tourist's opinions towards agro-tourism management of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) / น้ำฝน แช่มบำรุง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
น้ำฝน แช่มบำรุง . 2550. "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) = Tourist's opinions towards agro-tourism management of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) / น้ำฝน แช่มบำรุง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
น้ำฝน แช่มบำรุง . "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) = Tourist's opinions towards agro-tourism management of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) / น้ำฝน แช่มบำรุง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2550. Print.
น้ำฝน แช่มบำรุง . ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) = Tourist's opinions towards agro-tourism management of Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang) / น้ำฝน แช่มบำรุง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2550.