ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง
นักวิจัย : สำเร็จ เมฆประสิทธิ์
คำค้น : โรงเรียน -- การวางแผน , การวางแผน , ผู้บริหารโรงเรียน -- ไทย , โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร , การวางแผนการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทัย บุญประเสริฐ , ดิเรก ศรีสุโข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745765406 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47471
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง ผลการวิจัยปรากฏว่า ความรู้ด้านการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.87) อยู่ในระดับควรปรับปรุง โดยเนื้อหาที่ผู้บริหารโรงเรียนควรปรับปรุงมากที่สุด คือ เรื่องการประเมินการบริหารโรงเรียน และเรื่องแนวคิดการบริหารโรงเรียนโดยทั่วไป สำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งครูใหญ่ ผู้มีอายุ 51-60 ปี ผู้มีอายุราชการมากกว่า 25 ปี ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารมากกว่า 25 ปี ผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่าปริญญาตรี ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการวางแผนในสถาบันศึกษาก่อนและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

บรรณานุกรม :
สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ . (2532). ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ . 2532. "ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ . "ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สำเร็จ เมฆประสิทธิ์ . ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.