ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก
นักวิจัย : สุรีย์พร สุรัตน์
คำค้น : ต้นทุนและประสิทธิผล , อุตสาหกรรมอาหารทะเล , อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จันทนา จันทโร
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746323415 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาขนาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยทำการเปรียบเทียบ 3 ขนาดของกำลังการผลิต คือ กำลังการผลิต 4,000 ตัน/ปี กำลังการผลิต 6,000 ตัน/ปี และกำลังการผลิต 12,000 ตัน/ปี โดยทำการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบ การเลือกขบวนการผลิต การวางผังโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนยังทำการวิเคราะห์ด้านการเงินเกี่ยวกับต้นทุน และผลตอบแทนการลงทุน ผลการศึกษาพบว่า ขบวนการผลิตที่เหมาะสำหรับการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ในโครงการ คือ การแช่แข็งโดยใช้เครื่องทำความเย็นแบบเพลท เนื่องจาก จะทำให้เกิดความสูญเสียน้ำของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนการแช่เยือกแข็งน้อยและผลิตภัณฑ์จะเก็บไว้ได้นาน อีกทั้งเมื่อคำนึงถึงต้นทุนแล้วยังใช้เงินลงทุนต่ำ ในส่วนของการวิเคราะห์ผลตอบแทนพบว่า ขนาดของอุตสาหกรรมที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อทำการเปรียบเทียบทั้งสามขนาดอุตสาหกรรม คือ ขนาดกำลังการผลิต 12,000 ตัน/ปี ซึ่งจะใช้เงินลงทุน 278,850,120 บาท และจะให้ผลตอบแทนหลังการหักภาษี ดังนี้ ผลตอบแทนภายในทั้งสิ้น 40.52 % มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 305,190,000 บาท อัตราส่วนผลได้และต้นทุน 2.09 ระยะเวลาคืนทุน 3-4 ปี

บรรณานุกรม :
สุรีย์พร สุรัตน์ . (2538). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์พร สุรัตน์ . 2538. "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์พร สุรัตน์ . "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุรีย์พร สุรัตน์ . การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.