ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ซุปตาร์สุขภาพ)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ซุปตาร์สุขภาพ)
นักวิจัย : กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงแต่ให้บริการจริง 90 เตียงมีบุคลากรทั้งสิ้น 319 คน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเน้นด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากร แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะสุขภาพในกลุ่มบุคลากร ผลการตรวจสุขภาพประจำปี2556 จำนวน 286 คน พบว่า มีกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 9 คน(ร้อยละ 6.48)ความดันโลหิตสูง24 (ร้อยละ8.52)ไขมันในเลือดสูง 11 (ร้อยละ3.64) อ้วนระดับ1-3 จำนวน 114 คน(ร้อยละ35.18) ซึ่งจำแนกเป็นระดับ1=58 คน(ร้อยละ51) ระดับ2=44คน(ร้อยละ38.5) ระดับ3=12คน(ร้อยละ10.5) และเมื่อสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มอ้วนดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น ขาดการออกกำลังกาย(ร้อยละ68.4)การเลือกรับประทานอาหารไม่เหมาะสม(ร้อยละ37.5)มีภาวะความเครียด(ร้อยละ38.8) คณะผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มอ้วนดังกล่าวขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีภาวะเสี่ยง และสมัครใจเข้าร่วมโครงการตลอดการศึกษาจำนวน 25 คน ใช้แนวคิดหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกายและอารมณ์) และใช้เวลาศึกษา 3 เดือน ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ และผลการตรวจสุขภาพโดยการประเมินค่าดรรชนีมวลกายและวัดรอบเอว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ หลังการพัฒนาพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมมากขึ้น ดรรชนีมวลกายลดลงและมีความพึงพอใจต่อโครงการ

บรรณานุกรม :
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน . (2558). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ซุปตาร์สุขภาพ).
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน . 2558. "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ซุปตาร์สุขภาพ)".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน . "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ซุปตาร์สุขภาพ)."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน . การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร (ซุปตาร์สุขภาพ). อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.