ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้าน ติดเตียง)และผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้าน ติดเตียง)และผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
นักวิจัย : เกศินี สิงห์คำ , จุฑาทิพย์ วงษ์เขียว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)รพ.พิบูลมังสาหาร รับผิดชอบในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 17 ชุมชน ประชากร 12,852 คน จากการสำรวจข้อมูลสถานะสุขภาพปี2558 พบว่ามีผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด659ราย เป็นผู้ป่วยติดบ้านจำนวน19ราย(ร้อยละ2.8)ผู้ป่วยติดเตียง 6ราย(ร้อยละ0.9)ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลเร่งด่วนจำนวน 8ราย(ร้อยละ1.2)ซึ่งในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ(ร้อยละ74.8) และมีปัญหาการเคลื่อนไหวต้องพึ่งพาญาติในการทำกิจวัตรประจำวัน จากการเยี่ยมบ้านพบว่าผู้ป่วยรักษาด้วยยาหลายชนิด กินยาไม่ถูกต้อง บางรายมีอุปกรณ์ติดตัวที่บ้าน เช่นสายสวนปัสสาวะ ให้อาหารทางสายยาง ให้ออกซิเจน การดูแลไม่เหมาะสม ซึ่งบางรายญาติไปทำงานนอกบ้านกลางวันต้องอยู่คนเดียว ส่วนการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการดูแลเยี่ยมบ้านไม่คลอบคลุม ไม่ต่อเนื่อง เพราะบุคลากรมีภาระกิจอื่นๆ ทำให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง รวมถึงผู้พิการมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลเร่งด่วนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารโดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ได้รับการเยี่ยมดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุม ป้องกันภาวะแทรกซ้อน สามารถมีชีวิตอยู่ตามอัตภาพ ไม่เสียชีวิตก่อนเวลาอันควร และได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนตามสมควร วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ Action research ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการในชุมชน นำไปออกแบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1)เจ้าหน้าที่ PCUรพ.พิบูลฯและจนท.เทศบาลเมืองพิบูลฯ 4คน 2)อสม.ช.โรคเรื้อรัง17คน 3)ผู้ป่วยและญาติ19คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(ผู้ที่ให้ข้อมูลได้และยินดีเข้าร่วมการศึกษา) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเป็นร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ศึกษาระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557-30เมษายน 2558 ซึ่งดำเนินงานเป็น4 ขั้นตอน คือ1)ศึกษาสถานการณ์การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ใช้แบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL) สนทนากลุ่มผู้ให้บริการและผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนาการเยี่ยมบ้าน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมวางแผนแก้ไข(Plan) 2)จัดกิจกรรมพัฒนาการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง(Do) 3)ติดตามการเยี่ยมบ้านและประเมินผลเป็นระยะ(Check) และ4)ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเยี่ยมบ้านเพื่อความเหมาะสมกับบริบท(Act) ผลการศึกษา ได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ให้เป็นปัจจุบัน นำข้อมูลมาร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเยี่ยมบ้าน พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้าน ทั้งเจ้าหน้าที่และอสมช.กำหนดแนวทาง ออกแบบการเยี่ยมบ้านและประสานงานเพื่อเยี่ยมบ้านให้เหมาะสมกับบริบทผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งแนวทางการส่งต่อทุกระดับ ซึ่งผู้ป่วยทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากเจ้าหน้าที่และ อสมช. ครบทุกคน โดยได้รับการดูแล แก้ไขตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย อสม.ช.มีทักษะและมีความมั่นใจในการเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยและญาติมีกำลังใจ มีความพึงพอใจ ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ จากการศึกษาพบว่าการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยเพื่อค้นหาปัญหาที่ชัดเจน การทบทวนแนวทางการส่งต่อให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อ และการเชื่อมประสานการเยี่ยมบ้านกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยที่ซับซ้อนในแต่ละรายให้เหมาะสมตามบริบทและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทำให้การเยี่ยมบ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด

บรรณานุกรม :
เกศินี สิงห์คำ , จุฑาทิพย์ วงษ์เขียว . (2558). การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้าน ติดเตียง)และผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
เกศินี สิงห์คำ , จุฑาทิพย์ วงษ์เขียว . 2558. "การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้าน ติดเตียง)และผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
เกศินี สิงห์คำ , จุฑาทิพย์ วงษ์เขียว . "การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้าน ติดเตียง)และผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
เกศินี สิงห์คำ , จุฑาทิพย์ วงษ์เขียว . การพัฒนาบริการเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง(ติดบ้าน ติดเตียง)และผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.