ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน
นักวิจัย : เกศินี สิงห์คำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิรับผิดชอบประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ทั้งสิ้น 13,026 คน มีประชากรกลุ่มอายุ35ปีขึ้นไปจำนวน 6,428คน(ร้อยละ49.37)จากการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มดังกล่าว ที่ผ่านมาพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย(ปี2553-ปี2555ผลงานคัดกรองโรคเบาหวานร้อยละ39.96, 61.20และ58.44ตามลำดับ คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ42.45, 65.24และ61.71ตามลำดับ)และจากผลการตรวจคัดกรองฯพบมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จำนวน 2,2และ3คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จำนวน4,2และ4คนในปี2553-2556 ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายที่มาคัดกรองส่วนหนึ่งจะมารับบริการเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการของโรคแล้ว รวมทั้งการค้นหากลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบ

บรรณานุกรม :
เกศินี สิงห์คำ . (2558). การพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
เกศินี สิงห์คำ . 2558. "การพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
เกศินี สิงห์คำ . "การพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
เกศินี สิงห์คำ . การพัฒนาการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของศูนย์สุขภาพชุมชน. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.