ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : จิระศักดิ์ ชมบุญ
คำค้น : ยาเสพติด
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชากรที่มีอายุ 12-60 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ที่มีความเต็มใจและสมัครใจเข้าร่วม จำนวน 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม การสัมภาษณ์ การทำแบบสอบถาม และการสังเกต ในเดือน เมษายน พฤษภาคม 2558 ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ตามการออกแบบประเด็นสัมภาษณ์ (Topic Guide) โดยการนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก (Content Analysis) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอำเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ประชากรทั้งหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 74.2 มีอายุระหว่าง 12 60 ปี ร้อยละ 69.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 87.0 สถานภาพคู่สมรส ร้อยละ 86.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 46.6 อาศัยอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 89.0 และพบว่า ความรู้ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดอยู่ในระดับสูง ในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนที่ท่านพักอาศัยมียาเสพติดระบาดหรือไม่ ร้อยละ 94.2รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับท่านคิดว่า ยาเสพติด มีผลกระทบทางด้านใดบ้าง ร้อยละ 85.9 และมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดใด ที่คิดว่ามีความรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยด่วนในชุมชนของท่าน ร้อยละ 11.8 สรุปผล การศึกษาครั้งนี้ ประชากรมีความรู้ความเข้าใจในระดับดี และชุมชนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ที่มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ประชากรมีความตระหนักถึงความรุนแรงของการใช้ยาเสพติดมากขึ้น ซึ่งสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองได้ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนได้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
จิระศักดิ์ ชมบุญ . (2558). การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
จิระศักดิ์ ชมบุญ . 2558. "การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
จิระศักดิ์ ชมบุญ . "การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
จิระศักดิ์ ชมบุญ . การศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.