ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ชไมพร ชมพันธ์
คำค้น : โรคเบาหวาน
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่ได้รับการคัดกรองจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีภูมิลำเนาอยู่ ในตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในปี 2557 ทั้งหมด 431 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์อย่างง่าย คือ 25 % ของประชากร (ธนานันต์ กุลไพบุตร, 2548) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ หมู่บ้านละ 25%ของประชากรกลุ่มเสี่ยง จากทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ ( systematicsampling ) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60คนตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผู้ศึกษานำแบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ในพื้นที่ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี แล้วนำไปหาความเชื่อมั่น โดยแบบสัมภาษณ์ความเชื่อด้านสุขภาพ และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการป้องกันโรค หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach , s alpha coefficient ) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75

บรรณานุกรม :
ชไมพร ชมพันธ์ . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ชไมพร ชมพันธ์ . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ชไมพร ชมพันธ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
ชไมพร ชมพันธ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบก ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.