ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : อุลัย อดทน
คำค้น : ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง ใน 7 หมู่บ้าน จำนวน 500 คนเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในเดือน มีนาคม 2558 เมษายน 2558 แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุทั้งหมดเป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.4 มีอายุระหว่าง 60 69 ปี ร้อยละ 66.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 93.0 สถานภาพคู่สมรส ร้อยละ 86.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 13.6 อาศัยอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 89.0 และพบว่า ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุ ร้อยละ 95.5 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกาย ร้อยละ 95.1 และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองในระดับสูง โดยพฤติกรรมดีในด้านการร่างกายโดยการอาบน้ำเป็นประจำ ร้อยละ 96.3 การได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ ร้อยละ 95.7 ความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันอยู่ในระดับดี ไม่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 92.6 และมีพฤติกรรมที่มีปัญหาเรื่องการหลง/ลืม ร้อยละ 25.4 พฤติกรรมที่ไม่ดีในด้านของภาวะชรา คือปัญหาเรื่องปวดเข่า ร้อยละ 76.2 สรุปผลผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้สูงอายุมีความรู้ระดับดีและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดี ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มากขึ้น เช่น ควรมีการฝึกทักษะในการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ เผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในสถานบริการและมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
อุลัย อดทน . (2558). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
อุลัย อดทน . 2558. "การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
อุลัย อดทน . "การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
อุลัย อดทน . การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.