ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม

หน่วยงาน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม
นักวิจัย : พิมพ์พิณ คำเพ็ง
คำค้น : ความต้องการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจการค้าส่ง วิสาหกิจขนาดย่อม
หน่วยงาน : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.northern.ac.th/library/#/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษารูปแบบความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม และ 2) เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็น open source ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาความต้องการ รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงสำรวจโดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ จำนวน 15 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาความต้องการที่พอใจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสำรวจกับกลุ่มผู้ประกอบการประเภทธุรกิจค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม จำนวน 269 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ด้านข้อมูลพื้นฐาน ด้านเงินเดือน หลังจากนั้นได้นำมาประยุกต์ใช้กับ Soft Ware Ofbiz ซึ่งเป็น Open Source ช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลจากการประเมินระบบพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในระดับมาก

บรรณานุกรม :
พิมพ์พิณ คำเพ็ง . (2557). รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม.
    ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.
พิมพ์พิณ คำเพ็ง . 2557. "รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม".
    ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.
พิมพ์พิณ คำเพ็ง . "รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม."
    ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
พิมพ์พิณ คำเพ็ง . รูปแบบความต้องการและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรประเภทธุรกิจการค้าส่ง ของวิสาหกิจขนาดย่อม. ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา; 2557.