ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หน่วยงาน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นักวิจัย : กาบแก้ว ปัญญาไทย
คำค้น : การมีส่วนร่วม ป่าชุมชน จังหวัดตาก
หน่วยงาน : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.northern.ac.th/library/#/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการฯ 3) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการฯ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 386 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 4 ระดับ พบว่า ส่วนใหญ่เพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 30-40 ปี การศึกษามัธยมตอนปลาย/ปวช. อาชีพเกษตรกรรม ไม่มีตำแหน่งทางสังคม รายได้ 9,001 บาท ขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชนน้อย คิดเป็นร้อยละ 76.00 ผู้นำชุมชนเป็นแหล่งที่มาของการรับรู้ข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 68.70 ระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม พบว่า ค่อนข้างน้อย (= 2.24, S.D. = 0.54) ทั้งด้านปลูกป่าทดแทนและการบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหายของป่าชุมชนดอยโทนอย่างจริงจัง ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการป่าชุมชน ควรสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนอย่างเพียงพอข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ต้องมีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้พื้นที่ในเขตป่าชุมชนดอยโทน ต้องมีการกำหนดบทลงโทษหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ที่ฝ่าฝืนใช้พื้นที่ป่าชุมชนดอยโทน

บรรณานุกรม :
กาบแก้ว ปัญญาไทย . (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก.
    ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.
กาบแก้ว ปัญญาไทย . 2557. "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก".
    ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.
กาบแก้ว ปัญญาไทย . "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก."
    ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
กาบแก้ว ปัญญาไทย . การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการป่าชุมชนดอยโทนของเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก. ตาก : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา; 2557.