ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติการทางพิษวิทยาในระดับมหาวิทยาลัย 2. การพัฒนาวิธีการวัดการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสควบคู่กับวัฎจักรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับทั้งมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาตอนต้น 3. การพัฒนาบทปฏิบัติการตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การทำงานของเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อเพิ่มความเข้าใจเรื่องการทำงานของเอนไซม์ของนักศึกษาชั้นมัธยมปลายและอุดมศึกษาตอนต้น 4. การพัฒนาวิธีเตรียมเซลลูโลสเพื่อใช้ในบทปฏิบัติการเรื่องการทำงานของเอนไซม์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาตอนต้น 5. การพัฒนาขวดความรู้ชีววิทยา (bottle biology) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนชีววิทยาแบบบูรณาการ 6. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิซึมเรื่อง พฤติกรรม ของสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7. การพัฒนาต้นแบบการสอนเรื่องดีเอ็นเอแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อเพิ่มความคิดรวบยอดเรื่องพันธุกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอนต้น 8. การศึกษาต้นแบบการสอนที่มีนวัตกรรมเรื่อง วิวัฒนาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อแก้แนวคิดที่คลาดเคลื่อน 9. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการการสังเคราะห์ฟีโรโมนแมลงสาบระดับไมโครสเกลแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายของนักศึกษา 10. การพัฒนาต้นแบบชุดปฏิบัติการเพื่อศึกษาสมบัติคอลลิเกทิฟ เพื่อพัฒนาความเข้าใจและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 11. การพัฒนาต้นแบบชุดปฏิบัติการปริมาณสัมพันธ์ (ปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12. การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 13. การใช้ลำดับการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในการเรียนการสอน เรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบการวิเคราะห์แบบไหล (โฟลอินเจคชัน) 14. โครงการสร้างต้นแบบการสอนเรื่องการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาตอนต้น 15. การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนเรื่องปฏิกิริยาเคมีเพื่อพัฒนาความเข้าใจและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 16. ปฏิกิริยาโบรมิเนชันและคลอริเนชันของฟีนอลเรดสำหรับ สังเคราะห์สารเพื่อใช้สอนปฏิบัติการเคมีสำหรับนักศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัยเรื่องอินดิเคเตอร์ของกรดและด่าง โดย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 17. พัฒนาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์โดยใช้หลักการพื้นฐานของความปลอดภัยและการลดมลพิษ และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 18. การศึกษาและพัฒนาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่อง พันธะเคมีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 19. การส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านกลศาสตร์ของนักเรียนผ่านการสร้างแบบจำลอง 20. สร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ของครูประจำการในโรงเรียนขยายโอกาส 21. การพัฒนาสื่อการสอนแบบผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 22. การพัฒนาสื่อการสอนแบบผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง แสงสีและการประยุกต์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 23. ชุดการสอนแบบใหม่เรื่องแผ่นดินไหวโดยอาศัยเครื่องวัดแผ่นดินไหวอย่างง่าย 24. รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง 25. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคาดหวังที่ดีในการเรียนฟิสิกส์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 26. รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง พลังงานและโมเมนตัม 27. การใช้บทเรียนเกี่ยวกับการหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาทางพันธุกรรมเป็นหลักสำหรับการศึกษาคณิตศาสตร์: genetic algorithm kit for optimization 28. คู่มืออัจฉริยะ : เพื่อค้นหาขอบเขตของหัวข้อการทำวิจัยโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 29. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีแอลกอริทึมสำหรับการจำลองการลุกไหม้ของไฟป่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 30. การอ่านออกเสียงภาษาไทย: เปิดโลกการอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตา 31. เครื่องมือสำหรับการประเมินคุณลักษณะของตัวแทนผู้สอนด้วยภาษามือ 32. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโนและนาโนเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 33. การพัฒนาระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับตรวจสอบสารอินทรีย์ที่สามารถระเหยได้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนาโนเทคโนโลยี 34. โครงการสร้าง learning objects ที่มีนวัตกรรมที่บูรณาการเนื้อหาวิชาการกับวัฏจักรการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการรู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับทุกระดับการศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา 35. การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับครู/อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
นักวิจัย : ภิญโญ พานิชพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิญโญ พานิชพันธ์ . (2554). การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติ.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภิญโญ พานิชพันธ์ . 2554. "การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติ".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภิญโญ พานิชพันธ์ . "การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติ."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
ภิญโญ พานิชพันธ์ . การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้และการอบรมครู อาจารย์ นักเรียน ทั่วประเทศและนโยบายการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 35 โครงการย่อย 1. การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดสีของปลากัดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบทปฏิบัติ. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.