ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
นักวิจัย : บัณฑิต อินณวงศ์
คำค้น : ข้าวขาวดอกมะลิ , 105 , ข้าวปทุมธานี , 1 , เครื่องจมูกเทียม , 2 , อะเซติล , ไพโรลีน , เฮกซาแนล , Khaw , Dok , Mali , Pathumthani , electronic , nose , acetyl , pyrroline , hexanal
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการศึกษาพบว่าเครื่องจมูกเทียมมีศักยภาพในการจำแนกรูปแบบกลิ่นของตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวปทุมธานี 1 ได้อย่างชัดเจนในระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน โดยข้าวที่ไม่มีการผสม (ร้อยละ 0 และ 100) มีค่าความแปรปรวนสะสมใน PC2 สูงถึงร้อยละ 99 เมื่อพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาของข้าวแต่ละชุด พบว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจนเมื่อเก็บไว้ที่เวลา 1, 2, 5 และ 6 เดือน แต่กลับไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ในช่วงเดือนที่ 3 และ 4 ในขณะที่ข้าวปทุมธานี 1 จะสามารถแยกความแตกต่างได้ตั้งแต่เดือนที่ 1 ถึง 4 แต่ไม่สามารถจำแนกได้ในเดือนที่ 5 และ 6 นอกจากนี้เมื่อทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมี พบว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้น โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร เถ้า คาร์โบไฮเดรต และอะไมโลสของข้าวทั้ง 2 ตัวอย่าง ในขณะที่การวิเคราะห์ปริมาณสารระเหยได้ด้วยเครื่อง GC-MS พบว่าปริมาณสารประกอบระเหยได้ที่พบประกอบด้วยสาร 6 กลุ่มคือ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน อัลเคน อัลคีน และเฮเทอโรไซคลิก โดยมีนาโนแนล และเฮกซาแนลเป็นสารประกอบหลัก ทั้งนี้ปริมาณ 2-อะเซติล-1-ไพโรลีน (2-AP) ซึ่งเป็นสารให้กลิ่นหอมหลักในข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ลดลงร้อยละ 27.35 และ 33.64 ตามลำดับ ส่วนปริมาณเฮกซาแนล เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.87 และ 89.75 ตามลำดับ เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น 6 เดือน

บรรณานุกรม :
บัณฑิต อินณวงศ์ . (2553). การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บัณฑิต อินณวงศ์ . 2553. "การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บัณฑิต อินณวงศ์ . "การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
บัณฑิต อินณวงศ์ . การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.