ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช้ไนโตรเจน และสมดุลปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินท่ายาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช้ไนโตรเจน และสมดุลปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินท่ายาง
นักวิจัย : อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , กฤษณะ เรืองฤทธิ์
คำค้น : สับปะรด , ปุ๋ยไนโตรเจน , การเจริญเติบโต , คุณภาพผลผลิต , ประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุไนโตรเจน , Pineapple , Growth , Fruit , quality , Nitrogen , use , efficiency
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการมี 4 การทดลอง ประกอบด้วย (1) ผลของการจัดการปุ๋ยยูเรียต่อปริมาณความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนในใบสับปะรด (2) อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตต่อการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของสับปะรด (3) ผลของการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของสับปะรด และ (4) ผลของการจัดการปุ๋ยยูเรียต่อการเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิตและประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของสับปะรด ผลการศึกษา พบว่า ชนิดปุ๋ยไม่มีอิทธิพล (p>0.05) ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต แต่การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสับปะรดมีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยดีกว่า (p<0.05) การใส่ปุ๋ยยูเรีย กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยยูเรียให้ผลด้านการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม่ต่างกัน (p>0.05) อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับไทโอยูเรียมีผลทำให้สับปะรดมีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยดีกว่าการจัดการโดยวิธีอื่นๆ

บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , กฤษณะ เรืองฤทธิ์ . (2555). อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช้ไนโตรเจน และสมดุลปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินท่ายาง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , กฤษณะ เรืองฤทธิ์ . 2555. "อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช้ไนโตรเจน และสมดุลปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินท่ายาง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , กฤษณะ เรืองฤทธิ์ . "อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช้ไนโตรเจน และสมดุลปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินท่ายาง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , กฤษณะ เรืองฤทธิ์ . อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช้ไนโตรเจน และสมดุลปุ๋ยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินท่ายาง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.