ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
นักวิจัย : นูรมาน จินตารา , สุรชัย ไวยวรรณจิตร , นพดล อนันทอภิพงษ์ , รุ่งโรจน์ ชอบหวาน , วรพงษ์ เจริญวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ไม่ปรากฏ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1) การศึกษาลักษณะของรูปแบบและกระบวนการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค เพื่อค้นหาความสำเร็จและความล้มเหลวของกระบวนการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของเด็กและเยาวชน และ 3) การเสนอแนะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่องานต่อต้านการทุจริตของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บรรณานุกรม :