ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
นักวิจัย : โอภาส พิมลวิชยากิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , งามพิศ สัตย์สงวน
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47397 , 9746354523
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ” เพื่อศึกษาการปรับตัวทางสังคมของคนพิการในหลายด้าน ใช้วิธีการวิจัยแบบสำรวจกลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 6 แห่ง ของกรมประชาสงเคราะห์ การทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยพิสูจน์สมมติฐานดังต่อไปนี้ 1.ยิ่งคนพิการมีระดับความพิการน้อยเพียงใดก็ยิ่งปรับตัวทางสังคมมากขึ้นมาเพียงนั้น 2.ยิ่งคนพิการมีระยะเวลาความพิการมากกว่าเพียงใดก็ยิ่งปรับตัวเข้าทางสังคมมากขึ้นเพียงนั้น 3.คนพิการที่เคยอยู่ในครอบครัวขยายมีการปรับตัวทางสังคมมากกว่าคนพิการที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว 4.ยิ่งคนพิการมีเครือข่ายทางสังคมมากเท่าไรก็ยิ่งปรับตัวทางสังคมมากขึ้นเพียงนั้น 5.ยิ่งคนพิการไม่ยอมรับบทบาทคนป่วยเพียงใดก็ยิ่งปรับตัวทางสังคมมากขึ้นเพียง 6.ยิ่งคนพิการมีการนับถือตนเองมากเพียงใดก็ยิ่งปรับตัวทางสังคมสูงขึ้นเพียงนั้น ผลการวิจัยปรากฏว่า ยอมรับสมมุติฐาน 5 ข้อ ยกเว้นข้อที่ 3 การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของกรมประชาสงเคราะห์

บรรณานุกรม :
โอภาส พิมลวิชยากิจ . (2539). การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โอภาส พิมลวิชยากิจ . 2539. "การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โอภาส พิมลวิชยากิจ . "การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
โอภาส พิมลวิชยากิจ . การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.