ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
นักวิจัย : สุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง
คำค้น : วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง , นิติบัญญัติ , กฎหมายรัฐธรรมนูญ , ไทย -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745830461 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

จากการที่สมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรต่างก็มีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดให้สภาทั้งสองทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชน แต่ในทางปฏิบัติแล้วปรากฏว่าสภาทั้งสองมีวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมาจากการเลือกตั้ง ส่วนสมาชิกวุฒิสภากลับมีที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งไปสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและหลักความเป็นผู้แทนปวงชนวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมุ่งศึกษาถึงการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยโดยเปรียบเทียบกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยว่าควรจะเป็นรูปแบบใด จากการศึกษาพบว่าวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งอาจโดยวิธีการเลือกตั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ วิธีการดังกล่าวทำให้ได้ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาของไทยทำหน้าที่และมีสถานะเป็น ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถทำงานได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์ของการมีวุฒิสภาดังเช่นนานาประเทศ จึงสมควรจะเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของไทยจากการแต่งตั้งมาเป็นวิธีการเลือกตั้ง ผู้เขียนเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เหมาะสมกับประเทศไทยขณะนี้ควรให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และจะทำการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมาโดยไม่บังคับว่าประชาชนจะต้องเลือกสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นพรรคเดียวกันและจะแบ่งสัดส่วนจำนวนของสมาชิกวุฒิสภาระหว่างพรรคตามคะแนนนิยมที่ได้รับจากประชาชน

บรรณานุกรม :
สุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง . (2536). วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง . 2536. "วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง . "วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สุรินทร์ สุทธิธรรมดำรง . วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.