ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
คำค้น : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- ฐานข้อมูล , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- การบริหารงานบุคคล , การจัดการฐานข้อมูล , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล , การออกแบบระบบ , การวิเคราะห์ระบบ , สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การบริหารงานบุคคล , การบริหารงานบุคคล -- ไทย , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745815411 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47315
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยดำเนินการตามรูปแบบโบรโตไทม์ (Prototype model) ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการดำเนินงานในปัจจุบัน แล้วนำมาออกแบบระบบนำเสนอ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ดีเบส พรี พลัส (dbase III Plus) การประเมินผลระบบได้จากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร ภายหลังจากที่ได้ทดลองใช้ระบบนำเสนอเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าผู้ใช้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศในด้านเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และสะดวกรวดเร็ว

บรรณานุกรม :
สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล . (2535). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล . 2535. "การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล . "การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล . การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.