ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : วนิสา หะยีเซะ , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , นุชสรา ทรัพย์อินทร์
คำค้น : คุณภาพชีวิต ทารกเกิดก่อนกำหนด มุสลิม สามจังหวัดชายแดนใต้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (Predictive correlational study) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลและทารกเกิดก่อนกำหนด อายุ 1-12 เดือน ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จำนวน 118 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ที่พัฒนาโดยนักวิจัย ประกอบด้วย 5 ชุด คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลและทารกเกิดก่อนกำหนด แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแล แบบประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง ระดับพัฒนาการและประวัติการเจ็บป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลของทารกเกิดก่อนกำหนด และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนด ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และการหาค่าดัชนีความตรงของเครื่องมือ (Content Validity Index : CVI) โดยทุกเครื่องมือมีค่ามากกว่า .80 และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach's alpha coefficients) ได้ค่าสัมประสิทธิ์มากกว่า .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

บรรณานุกรม :
วนิสา หะยีเซะ , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ . (2557). คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
วนิสา หะยีเซะ , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ . 2557. "คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
วนิสา หะยีเซะ , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ . "คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2557. Print.
วนิสา หะยีเซะ , ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ , นุชสรา ทรัพย์อินทร์ . คุณภาพชีวิตของทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2557.