ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้
นักวิจัย : มัณฑนา กระโหมวงศ์ , กฤษณา พรหมชาติ
คำค้น : ระบบการจัดการโลจิสติกส์ กลไกตลาด ส่งเสริมพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมายของสามจังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 368 คน ผู้รับซื้อรายย่อย จำนวน 9 แห่ง โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน 2 แห่ง เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าครอนบาค (? ) เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณานา

บรรณานุกรม :
มัณฑนา กระโหมวงศ์ , กฤษณา พรหมชาติ . (2556). ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
มัณฑนา กระโหมวงศ์ , กฤษณา พรหมชาติ . 2556. "ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
มัณฑนา กระโหมวงศ์ , กฤษณา พรหมชาติ . "ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2556. Print.
มัณฑนา กระโหมวงศ์ , กฤษณา พรหมชาติ . ปัญหาอุปสรรคของการจัดการระบบโลจิสติกส์และกลไกตลาดต่อการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในสามจังหวัดชายแดนใต้. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2556.