ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , นันทิยา โข้ยนึ่ง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ประณีต ส่งวัฒนา
คำค้น : วิจัยและพัฒนา สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน การใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องปฏิบัติงานตอบสนองสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่อย่างสอดคล้อง จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 170 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน นักวิชาการทางการศึกษาพยาบาล พยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 คน ประชาชนผู้รับบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และแบบสอบถามสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .981 เก็บข้อมูลโดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่มย่อย และตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บรรณานุกรม :
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , นันทิยา โข้ยนึ่ง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ประณีต ส่งวัฒนา . (2555). วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , นันทิยา โข้ยนึ่ง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ประณีต ส่งวัฒนา . 2555. "วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , นันทิยา โข้ยนึ่ง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ประณีต ส่งวัฒนา . "วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2555. Print.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , นันทิยา โข้ยนึ่ง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ประณีต ส่งวัฒนา . วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2555.