ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ศิริกัญญา แก่นทอง , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ
คำค้น : ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ , บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัว , สตรีหม้าย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้จะดำเนินการวิจัยในมิติที่ทำการวิจัยในทางสังคมศาสตร์ทั้งในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพที่สำคัญคือ ข้อมูลที่ได้ในเชิงคุณภาพจะช่วยให้เข้าใจถึงรายละเอียดด้านบทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยแบ่งวิธีการรวบรวมข้อมูล ประชากร สตรีที่สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์ในการสำรวจที่ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 1. ทำหนังสือราชการถึงศูนย์เยียวยาอำเภอจังหวัดนราธิวาส เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและขอความร่วมมือในการศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมูลของสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบฯ 2. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามสตรีที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ 3. เก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืน โดยผู้ศึกษาเก็บและรวบรวม ใช้เวลารวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 120 วัน

บรรณานุกรม :
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ศิริกัญญา แก่นทอง , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ . (2554). บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ศิริกัญญา แก่นทอง , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ . 2554. "บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ศิริกัญญา แก่นทอง , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ . "บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ศิริกัญญา แก่นทอง , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ . บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.