ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , ศิริกัญญา แก่นทอง
คำค้น : บทบาทสตรี ผู้นำครอบครัว ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมายคือ สตรีหม้ายที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ และอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 89 คน ในจำนวนนี้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 คน เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยสอบถามรายบุคคลและสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มร่วมกับการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าบทบาทที่สตรีหม้ายให้ความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการศึกษาของบุตรและการดูแลเลี้ยงดูบุตร รองลงมาคือบทบาทด้านการปรับเปลี่ยนบทบาทการดำเนินชีวิตในครอบครัว บทบาทด้านสังคม และบทบาทด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ ส่วนด้านการช่วยเหลือจากหน่วยงานและด้านความปลอดภัยนั้นพบว่าสตรีหม้ายพอใจและรู้สึกปลอดภัยอย่างมากหลังจากเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว

บรรณานุกรม :
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , ศิริกัญญา แก่นทอง . (2554). บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , ศิริกัญญา แก่นทอง . 2554. "บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , ศิริกัญญา แก่นทอง . "บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี , ฟาร่าห์ นิบือซา , อับดุลคอวี เจ๊ะโอ๊ะ , ศิริกัญญา แก่นทอง . บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรีที่สูญเสียสามีเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.