ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นักวิจัย : อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ประณีต ส่งวัฒนา , นันทา กาเลี่ยง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ
คำค้น : วิจัยและพัฒนา สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน การใช้ชุมชนเป็นฐาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นักศึกษาพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องปฏิบัติงานตอบสนองสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่อย่างสอดคล้อง จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อให้ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างปีการศึกษา 2554 และ 2555 จำนวน 119 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน นักวิชาการทางการศึกษาพยาบาล พยาบาลและบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 คน ประชาชนผู้รับบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และแบบสอบถามสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .988 เก็บข้อมูลโดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่มย่อย และตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บรรณานุกรม :
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ประณีต ส่งวัฒนา , นันทา กาเลี่ยง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ . (2554). วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ประณีต ส่งวัฒนา , นันทา กาเลี่ยง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ . 2554. "วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ประณีต ส่งวัฒนา , นันทา กาเลี่ยง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ . "วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , ประณีต ส่งวัฒนา , นันทา กาเลี่ยง , มุสลินท์ โต๊ะกานิ . วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.