ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : เกศแก้ว ประดิษฐ์
คำค้น : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ข้าวซ้อมมือ เชิงพาณิชย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สาหรับข้าวซ้อมมือที่ได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้ผลิตผู้เป็นชาวบ้านที่มีความรักในวัฒนธรรม และมีอัตลักษณ์ของตนเอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิตข้าวซ้อมมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จานวน 1 กลุ่ม จานวนสมาชิก 20 ราย ผู้บริโภคจำนวน 120 ราย และกลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 ราย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group Description) ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เดิมและแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ของผู้ผลิตข้าวซ้อมมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ และค่าฐานนิยม นำเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เลือกใช้ถุง Vacuum 110 ไมครอน (พิมพ์สี) กว้าง 22 ซม. ยาว 29.5 ซม. สามารถนำไปซีลถุงด้วยเครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก ซีลได้ครั้งละ 1 ถุง แทน ถุงแก้ว OOP 50 ไมครอน ขนาด 8.5*12 นิ้ว ที่ใช้ฉลากสติ๊กเกอร์ติดภายนอกถุงแทน ผู้วิจัยออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์อย่างละ 5 แบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 สำรวจจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ให้คะแนนตราสินค้า แบบที่ 4 มีลักษณะเป็นรูปแม่บ้านเกษตรกรยืนตาข้าวด้วยครกกระเดื่อง ปลายครกกระเดื่องเป็นต้นข้าว สีเหลืองทองตัดเส้นขอบ ให้เป็นรูปเป็นตราสินค้าอันดับแรก พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และนาตราสินค้าแบบที่ 4 นั้น มาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามและจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ให้คะแนนแบบบรรจุภัณฑ์ในแบบที่ 5 เป็นอันดับแรก เพราะสีพื้นหลังเป็นสีชมพูบ่งบอกความเป็นผู้หญิง และสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี หลักจากนั้นจึงนำตราสินค้า และแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์แบบใหม่

บรรณานุกรม :
เกศแก้ว ประดิษฐ์ . (2554). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
เกศแก้ว ประดิษฐ์ . 2554. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
เกศแก้ว ประดิษฐ์ . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2554. Print.
เกศแก้ว ประดิษฐ์ . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวซ้อมมือที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2554.