ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริม และป้องกันโรคเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีโดยศึกษาประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองว่ามีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 50 คน และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t - test และ F - test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 48 ปี และมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา และมีอาชีพ ทำไร่ นาสวน โดยส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ในด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว และมีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ แต่กลับมีรอบเอวเกินมาตรฐาน สำหรับแหล่งรับรู้ความรู้ด้านสุขภาพส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม และป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบว่า ส่วนใหญ่มี ระดับความรู้อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 13.75 ) และผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.43 ) จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และความรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการส่งเสริมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P-Value 0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอื่นๆ และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอื่นๆ ในส่วนของรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาทมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำกว่า และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ระดับปานกลาง และระดับต่ำ

บรรณานุกรม :
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ . (2558). ปัจจัยและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ . 2558. "ปัจจัยและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ . "ปัจจัยและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2558. Print.
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ . ปัจจัยและพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2558.