ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

TEENAGE PREGNANCY

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : TEENAGE PREGNANCY
นักวิจัย : ประพัฒสร ไสวเวียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลดอนมดแดง อ. ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-308054 ต่อ 135 Email : sonyakao1669@gmail.com
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากภาคเกษตรกรรมมาเน้นการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและการบริการรวมทั้งความเจริญทางด้านสื่อสารสนเทศ และสื่อบันเทิงต่าง ๆ ทำให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการดำเนินชีวิตในสังคม และความสัมพันธ์ในครอบครัวเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีการเน้นค่านิยมทางวัตถุมากขึ้น นิยมการใช้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งล่อใจ ทำให้ขาดการควบคุมอารมณ์ ผลที่ตามมา คือ กลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการท้องไม่พร้อมและติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น จากข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอดอนมดแดง 3ปีย้อนหลัง(ปีงบประมาณ 2554-2556)พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปีร้อยละ 18.1,18.6,และ18.1 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ10 เท่านั้นและอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในกลุ่มหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีมีการตั้งครรภ์ซ้ำมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นสถิติ3ปีย้อนหลัง(ปีงบประมาณ 2554-2556)12.1,14.2และ7.8ตามลำดับ ยังพบเด็กหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุดคือ 13 ปี หากเยาวชนไม่มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และในส่วนที่สำคัญหลาย ๆส่วน ที่จะส่งผลให้เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมา ถ้ามีการปูพื้นฐานที่ดีในเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โรงพยาบาลดอนมดแดง ได้ตระหนักในความสำคัญของปัญหาต่าง ๆของเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาท้องไม่พร้อมท้องในวัยรุ่น วัยเรียนการแก้ไขยากขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยการให้ความรู้ด้านทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านแก่เยาวชนให้รู้เท่าทันเพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
ประพัฒสร ไสวเวียง . (2556). TEENAGE PREGNANCY.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ประพัฒสร ไสวเวียง . 2556. "TEENAGE PREGNANCY".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
ประพัฒสร ไสวเวียง . "TEENAGE PREGNANCY."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2556. Print.
ประพัฒสร ไสวเวียง . TEENAGE PREGNANCY. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2556.