ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการประเมินของกรมอนามัย

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการประเมินของกรมอนามัย
นักวิจัย : กิตติ สมบรรดาและคณะ งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2563 คาดว่าจะเป็นร้อยละ 19.8 โดยพบว่าเป็นภาวะพึ่งพิงร้อยละ 18 ข้อมูลในปี 2556 อาเภอเขื่องในมีผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 185 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุลดน้อยลง ได้แก่ ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความทนทาน และการทรงตัว การจัดกิจกรรมการออกกาลังกายและการเคลื่อนไหวจะทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและการทางานดีขึ้น แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพยังมีรูปแบบไม่ตรงกับปัญหาด้านสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัญหาและการส่งเสริมสมรรถภาพที่มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย

บรรณานุกรม :
กิตติ สมบรรดาและคณะ งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู . (2557). ผลของการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการประเมินของกรมอนามัย.
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
กิตติ สมบรรดาและคณะ งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู . 2557. "ผลของการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการประเมินของกรมอนามัย".
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี.
กิตติ สมบรรดาและคณะ งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู . "ผลของการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการประเมินของกรมอนามัย."
    อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี, 2557. Print.
กิตติ สมบรรดาและคณะ งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู . ผลของการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการประเมินของกรมอนามัย. อุบลราชธานี : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี; 2557.