ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : ศรุติ สกุลรัตน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , นพเก้า ณ พัทลุง , ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรุติ สกุลรัตน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , นพเก้า ณ พัทลุง , ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . (2554). การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , นพเก้า ณ พัทลุง , ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . 2554. "การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , นพเก้า ณ พัทลุง , ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . "การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.
ศรุติ สกุลรัตน์ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน , นพเก้า ณ พัทลุง , ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , อารยา ธนารักษ์ . การบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.