ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : ศรุติ สกุลรัตน์ , จุมพล หนิมพานิช , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , ภาวิดา แสงโสภณ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , ชิตพล ชัยมะดัน , ภควัต สมิธธิ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ดวงพร แสงทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรุติ สกุลรัตน์ , จุมพล หนิมพานิช , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , ภาวิดา แสงโสภณ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , ชิตพล ชัยมะดัน , ภควัต สมิธธิ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ดวงพร แสงทอง . (2553). โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ , จุมพล หนิมพานิช , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , ภาวิดา แสงโสภณ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , ชิตพล ชัยมะดัน , ภควัต สมิธธิ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ดวงพร แสงทอง . 2553. "โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้".
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศรุติ สกุลรัตน์ , จุมพล หนิมพานิช , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , ภาวิดา แสงโสภณ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , ชิตพล ชัยมะดัน , ภควัต สมิธธิ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ดวงพร แสงทอง . "โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้."
    ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. Print.
ศรุติ สกุลรัตน์ , จุมพล หนิมพานิช , พัชนีย์ ธระเสนา , เชื่อง ชาตอริยะกุล , ภาวิดา แสงโสภณ , พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต , สุปราณี ธรรมพิทักษ์ , ชิตพล ชัยมะดัน , ภควัต สมิธธิ์ , เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ , ดวงพร แสงทอง . โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ชลบุรี : วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา; 2553.