ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพื่อท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพื่อท้องถิ่น
นักวิจัย : ปิยฉัตร ทองแพง
คำค้น : การเรียนรู้,การมีส่วนร่วม,บัญชีครัวเรือน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 3521104 การให้บริการวิชาการด้านการบัญชีครัวเรือน การบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัยในรายวิชาหลักการบัญชี เบื้องต้น รหัส 3521104 การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหมากยางเหนือ หมู่16 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จำนวนประชากรที่อยู่ในเขตความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอบเขตด้านระยะเวลา ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

บรรณานุกรม :
ปิยฉัตร ทองแพง . (2557). การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพื่อท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ปิยฉัตร ทองแพง . 2557. "การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพื่อท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ปิยฉัตร ทองแพง . "การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพื่อท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
ปิยฉัตร ทองแพง . การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานบัญชีครัวเรือนเพื่อท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.