ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน)
นักวิจัย : ประดิษฐ์ วงสุวรรณ
คำค้น : ระบบการใหบริการ,ผลงานวิชาการ,สายสนับสนุน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการให้บริการสู่ผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2) ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บรรณานุกรม :
ประดิษฐ์ วงสุวรรณ . (2557). ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ประดิษฐ์ วงสุวรรณ . 2557. "ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ประดิษฐ์ วงสุวรรณ . "ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
ประดิษฐ์ วงสุวรรณ . ระบบการให้บริการสู่ผลงานวิชาการ (สายสนับสนุน). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.