ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : พิสิษฐ์ คำเอียมรัตน์
คำค้น : กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ,ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ,การท่องเที่ยว,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.ขอบเขตพื้นที่ คือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2.ขอบเขตเนื้อหา 1) ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้รับบริการ ด้านนวัตกรรม และการคิดเชิงสร้างสรรค์ และด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ 2) ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ด้านการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้และ กลยุทธ์ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ คำเอียมรัตน์ . (2557). กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
พิสิษฐ์ คำเอียมรัตน์ . 2557. "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
พิสิษฐ์ คำเอียมรัตน์ . "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
พิสิษฐ์ คำเอียมรัตน์ . กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.