ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : นิตยา แข่งขัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 1.1 ขอบข่ายและภารกิจงานด้านวิชาการ 1.1.1 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 1.1.2 การวัดประเมินผลพัฒนาการ 1.1.3 การจัดทำแบบรายงานการประเมินตนเอง 1.2 เทคนิควิธีการพัฒนาแกนนำ/สมาชิกเครือข่าย 1.2.1 การบรรยาย 1.2.2 การอภิปราย 1.2.3 การระดมสมอง 1.2.4 การสัมมนา 1.2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.2.6 การปฏิบัติจริง 2. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 12 เดือน 3. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิจัยเป็นบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจากองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด 15 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คัดเลือกมา ตำบลละ 1 แห่ง โดยมีคุณสมบัติ เป็นครูพี่เลี้ยง เป็นครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่ง เป็น 2 กลุ่ม คือ 3.1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ - ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30 คน 3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ - นักวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15 คน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 คนฯ

บรรณานุกรม :
นิตยา แข่งขัน . (2557). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
นิตยา แข่งขัน . 2557. "การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
นิตยา แข่งขัน . "การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
นิตยา แข่งขัน . การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.