ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : พิทักษ์ อยู่มี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้เตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าวในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยนำแกลบข้าวมาแช่ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ล้างให้แกลบมีสภาพเป็นกลางด้วยน้ำกลั่นและอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120
°C
แล้วนำไปแคลไซน์ที่อุณหภูมิ  600 -
1100
°C  เป็นเวลา  2  ชั่วโมง  ภายใต้ความดันบรรยากาศ 
จากนั้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของแกลบข้าวโดยใช้เครื่องเทอร์โมแกรวิเมตริกอะนาไลซิส  (TGA)  และศึกษาโครงสร้างของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมที่อุณหภูมิต่าง
  โดยวิธีเอกซ์เรย์
ดิฟแฟรกชัน  (XRD)  พบว่าเป็นซิลิกอนไดออกไซด์อสัณฐานและศึกษารูปร่างของผงซิลิกอนไดออกไซด์จากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  (SEM)  พบว่าอนุภาคของผงซิลิกอนไดออกไซด์     จะเกาะกันเป็นก้อนและมีรูปร่างไม่แน่นอน  จากการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารโดยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอม  (AAS)  พบว่าความบริสุทธิ์ของผงซิลิกอนไดออกไซด์จะอยู่ระหว่าง  99.14 - 99.79 %  และมีสิ่งเจือปนคือโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในผงซิลิกอนไดออกไซด์

บรรณานุกรม :
พิทักษ์ อยู่มี . (2547). การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิทักษ์ อยู่มี . 2547. "การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิทักษ์ อยู่มี . "การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
พิทักษ์ อยู่มี . การเตรียมซิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความ บริสุทธ์สูงจากแกลบในจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.