ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผุ้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผุ้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : สุภาวดี แหยมคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพในการผลิตและกำหนดแนวทางในการผลิต โคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 60 รายจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคเนื้อ มีอายุเฉลี่ย 48.90±8.02 ปีส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (75.00%) และใช้แรงงานในครัวเรือน (100%) โคเนื้อที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมชาโรเล่ส์ (90.00%) เกษตรกรส่วนใหญ่ (92.00%) ใช้การผสมเทียมจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และไม่มีการจดบันทึกภายในฟาร์ม (75.00%) รายได้หลักมาจากการเลี้ยงสัตว์ (87.00%) เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยตั้งแต่แรกเกิดและรายได้จากการจำหน่าย เท่ากับ 3,925.00±1,075.25 และ20,000±9,123.86 บาทต่อตัว ตามลำดับ ดังนั้นจึงทำให้เกษตรกรจะมีกำไรจากการเลี้ยงโคเนื้อเท่ากับ 16,075±7,523.74 บาทต่อตัว สำหรับการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อ โดยทำการประเมินผลเกษตรกรโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้และวิธีการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ (51.80%) มีระดับความรู้และวิธีการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อ อย่างไรก็ตามความรู้และวิธีการปฏิบัติในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรต้องได้รับการส่งเสริมปรับปรุงแนวคิดและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลกำไรในการผลิตโคเนื้อ และนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อโดยภาครัฐและเอกชน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตโคเนื้อดังกล่าวด้วยเช่นกัน

Keywords
การผลิตโคเนื้อ, การพัฒนาประสิทธิภาพ, เกษตรกร

บรรณานุกรม :
สุภาวดี แหยมคง . (2555). การศึกษาสถานภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผุ้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาวดี แหยมคง . 2555. "การศึกษาสถานภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผุ้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาวดี แหยมคง . "การศึกษาสถานภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผุ้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
สุภาวดี แหยมคง . การศึกษาสถานภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในกลุ่มผุ้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.