ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
นักวิจัย : จันทน์ผา ตันธนา , สุภิญญา ติ๋วตระกูล , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ภูธร แดนยุกต์ , เฉลิมเกียรติ สงคราม , กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ธนภร อำนวยกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

     Mycophenolate mofetil (MMF) เป็นสาร prodrug ที่เมื่อถูก metabolized ด้วยเอนไซม์ esterase ในผิวหนัง จะได้สารออกฤทธิ์ คือ Mycophencolic acid (MPA) มีหลายงานวิจัยที่นำทั้ง MMF และ MPA มาใช้ในการรักษาโรคเรื้อนกวาง ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาทดลองถึงผลการรักษาในรูปแบบที่เป็นยาทางผิวหนังยังมีความขัดแย้งและไม่มีข้อสรุปที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีแนวคิดในการเพิ่มการซึมผ่านของยา MMF เข้าสู่ผิวหนังให้ได้ปริมาณที่เพียงพอในการออกฤทธิ์ในการรักษา โดยใช้สารที่เพิ่มการซึมผ่านยาสู่ผิวหนัง (Permeation enhancer) เป็นตัวช่วย ซึ่งวิธีที่จะทำให้การเตรียมออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับทาผิวหนังให้ได้ผลดีมีแนวทาง 2 วิธี คือเพิ่มการซึมผ่านตัวยา MPA ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นสารเพิ่มการซึมผ่าน นาโนเทคโนโลยีในการช่วยนำส่ง MPA ให้สู่ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น และสำหรับตัวยา MMF ซึ่งในการทดลองนี้พบว่ามีความคงตัวได้ไม่ดีสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น MPA ได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังในส่วนของ donor part ถ้าต้องการให้ MMF สามารถมีปริมาณมากเพียงพอให้เกิดการซึมผ่านผิวหนังไปสะสมอยู่ที่บริเวณชั้น epidermis และเกิดการเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์ MPA ได้ดีนั้นจะต้องทำให้ MMF สามารถผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วขึ้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค้นพบว่าสารเพิ่มการซึมผ่านที่ใช้ทั้ง Eucalyptol และ N-methyl-2-pyrrolidone สามารถลดระยะเวลาในการซึมผ่านของยาทั้ง MPA และ MMF ได้เร็วขึ้น รวมทั้งการใช้สารเพิ่มการซึมผ่านทั้งสองตัวร่วมกัน

     ความเข้มข้นของ Eucalyptol ทั้ง 2.5 และ 5% สามารถช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของ MPA และ MMF ได้ดีใกล้เคียงกัน ในขณะที่ 10% ช่วยเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของ MMF ได้ดีที่สุด สำหรับ N-methyl-2-pyrrolidone ไม่ช่วยในการเพิ่มการซึมผ่านของสารทั้ง 2 ตัว แต่เมื่อใช้สารเพิ่มการซึมผ่านทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน สามารถทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการซมผ่านผิวหนังของสารทั้ง 2 ชนิดได้อย่างมากโดยที่อัตราส่วนระหว่าง Eucalyptol และ N-methyl-2-pyrrolidone 5% : 5% สามารถเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของ MMF ได้ดีที่สุดถึง 8 เท่าของการไม่มีสารเพิ่มการซึมผ่าน ในขณะที่อัตราส่วน 5% : 10% สามารถเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังของ MPA ได้ดีที่สุดถึง 2 เท่าของการไม่มีสารเพิ่มการซึมผ่าน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนำข้อมูลของสารเพิ่มการซึมผ่านที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อใช้ในการเตรียมรูปแบบครีมหรือผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังของ MPA หรือ MMF ต่อไป

บรรณานุกรม :
จันทน์ผา ตันธนา , สุภิญญา ติ๋วตระกูล , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ภูธร แดนยุกต์ , เฉลิมเกียรติ สงคราม , กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ธนภร อำนวยกิจ . (2549). ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จันทน์ผา ตันธนา , สุภิญญา ติ๋วตระกูล , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ภูธร แดนยุกต์ , เฉลิมเกียรติ สงคราม , กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ธนภร อำนวยกิจ . 2549. "ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จันทน์ผา ตันธนา , สุภิญญา ติ๋วตระกูล , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ภูธร แดนยุกต์ , เฉลิมเกียรติ สงคราม , กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ธนภร อำนวยกิจ . "ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
จันทน์ผา ตันธนา , สุภิญญา ติ๋วตระกูล , จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ , ภูธร แดนยุกต์ , เฉลิมเกียรติ สงคราม , กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา , สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ , สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ , ธนภร อำนวยกิจ . ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.