ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ดนุพล ตันนโยภาส , วิเชียร จาฏพจน์ , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , ดนุพล ตันนโยภาส , ดนุพล ตันนโยภาส
คำค้น : ธรณีวิทยา, แผ่นดินไหว, คลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่, ภาคใต้ประเทศไทย,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

         สำรวจการกระจายของหลุมยุบในพื้นที่ฝั่งอันดามันในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์อันประกอบด้วย แผนที่ภูมิลักษณ์ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ธรณีพิบัติภัย การสำรวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างดิน จากนั้นได้นำข้อมูลดังกล่าวจัดเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ได้พิจารณา 6 ตัวแปร อันประกอบด้วย หน่วยหิน ชนิดของดิน ระยะห่างจากทางน้ำ ระยะห่างจากแนวรอยแตกของหิน ระยะห่างจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ำใต้ดิน และปริมาณน้ำฝน ผลจากอัตราส่วนความถี่และความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุที่สหสัมพันธ์กับตัวแปรอันก่อให้เกิดและไม่เกิดพื้นที่หลุมยุบ ดังนั้นในแต่ละหลุมยุบนำคะแนนของแต่ละปัจจัยนั้นมารวมจะได้ค่าดัชนีหลุมยุบ นอกจากนี้ค่าดัชนีมีหลุมยุบมาจำแนกระดับความอ่อนไหวเชิงพื้นที่ ทำให้ได้แผนที่ระดับความอ่อนไหวเกิดหลุมยุบในอนาคตและพื้นที่ปลอดภัย

บรรณานุกรม :
ดนุพล ตันนโยภาส , วิเชียร จาฏพจน์ , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , ดนุพล ตันนโยภาส , ดนุพล ตันนโยภาส . (2549). การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดนุพล ตันนโยภาส , วิเชียร จาฏพจน์ , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , ดนุพล ตันนโยภาส , ดนุพล ตันนโยภาส . 2549. "การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดนุพล ตันนโยภาส , วิเชียร จาฏพจน์ , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , ดนุพล ตันนโยภาส , ดนุพล ตันนโยภาส . "การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ดนุพล ตันนโยภาส , วิเชียร จาฏพจน์ , จันทิมา วิริยะนันทวงศ์ , ดนุพล ตันนโยภาส , ดนุพล ตันนโยภาส . การสำรวจธรณีพิบัติภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นใต้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.