ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot Teerawattananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Yot teerawatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 42
2 Sripen Tantivess 26
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 23
4 Pritaporn Kingkaew 19
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 18
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 14
7 ศิตาพร ยังคง 12
8 Sitaporn Youngkong 12
9 ทรงยศ พิลาสันต์ 11
10 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
11 Tanunya Koopitakkajorn 10
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
13 Patsri Srisuwan 9
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
15 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
16 Songyot Pilasant 8
17 Teera Sirisamutr 8
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 8
19 ธีระ ศิริสมุด 8
20 Surachai Kotirum 7
21 Kaewkul Tantipisitkul 7
22 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 7
23 สุรชัย โกติรัมย์ 7
24 Health intervention and technology assessment program 6
25 Usa Chaikledkaew 6
26 Wantanee Kulpeng 6
27 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
28 Pitsaphun Werayingyong 5
29 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 5
30 Suthasinee Kumluang 5
31 Montarat Thavorncharoensap 5
32 สุธาสินี คำหลวง 5
33 ชุติมา คำดี 4
34 Chutima Kumdee 4
35 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
36 Narisa Tantai 3
37 Jomkwan Yothasamut 3
38 Lily Ingsrisawang 3
39 นริสา ตัณฑัยย์ 3
40 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
41 Pattara Leelahavarong 3
42 อินทิรา ยมาภัย 3
43 Songyot Pilasan 3
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
45 เดช เกตุฉ่ำ 3
46 Det Kedcham 3
47 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
48 Naiyana Praditsitthikorn 2
49 Piya Hanvoravongchai 2
50 Supatcharin Suwannakerd 2
51 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
52 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
53 No information provided 2
54 จิตปราณี วาศวิท 2
55 Thanom Supaporn 2
56 Napatcha Wongchaya 2
57 International Health Policy Program 2
58 ภูษิต ประคองสาย 2
59 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
60 ถนอม สุภาพร 2
61 Phusit Prakongsai 2
62 Surasan Vivekmethakorn 2
63 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
64 Utsana Tonmukayakul 2
65 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
66 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
67 Thanaporn Bussabawalai 2
68 คัคนางค์ โตสงวน 2
69 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
70 Kakanang Tosanguan 2
71 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
72 Namfon Sribundit 2
73 Yaowalak Amrumpai 2
74 Nattiya Kapol 2
75 Pagamas Maitreemit 2
76 Kakanang Chaisiri 1
77 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
78 Jurgen Rehm 1
79 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
80 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
81 Svetlana Popova 1
82 Jayadeep Patra 1
83 Colin Mathers 1
84 Sutthisa Sommana 1
85 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
86 World health organization,Geneva,Switzerland 1
87 สุทธิษา สมนา 1
88 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
89 Waranya Rattanavipapong 1
90 Thunyarat Anothaisintawee 1
91 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
92 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
93 Varit Chantarastapornchit 1
94 Pongchai Anukoolsawat 1
95 Piyamitr Sritara 1
96 Health Systems Research Institute 1
97 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
98 Adun Mohara 1
99 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
100 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
101 International Health Policy Program Thailand 1
102 Health invention and technology assessment program 1
103 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
104 Radom Chaugwon 1
105 Kuntika Dumrongprat 1
106 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
107 Narin Hiransuthikul 1
108 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
109 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
110 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
111 Nitichen Kittiratchakool 1
112 Wanna Hanshaoworakul 1
113 Khannika Thitiboonsuwan 1
114 สาริณี แก้วสว่าง 1
115 Chanida Lertpitakpong 1
116 Russell S 1
117 Silpakorn University. Faculty of Pharmacy 1
118 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
120 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
121 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
122 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
123 อดุลย์ โมฮารา 1
124 Ladda Damrikarnlerd 1
125 Suwannee Laoopugsin 1
126 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
127 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
128 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
129 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
130 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
131 Health Interventional Technology Assessment Program 1
132 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
133 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
134 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
135 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
136 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
137 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
138 Danai Chinnacom 1
139 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
140 Mugford, Miranda 1
141 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
142 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
143 Yupin Tamteeranon 1
144 Panarasri Khonputsa 1
145 ดนัย ชินคำ 1
146 Kasetsart University. Faculty of Science 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2551
13 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
ปี พ.ศ. 2550
14 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
16 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
17 Is it worth offering a routine laparoscopic cholecystectomy in developing countries? A Thailand case study