ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 Kasidit Nootong 1
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Chayaporn Supachartwong 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 สิทธิพร แอกทอง 1
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
13 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 Acom Sornsute 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
21 Yeshey Penjor 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 Jittima Chatchawansaisin 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 สมพร พรมดี 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 Thada Jirajaras 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 ประคอง ชอบเสียง 1
77 Chakkaphan Sutthirat 1
78 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
88 Vanida Chantarateptawan 1
89 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
90 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
91 ศิริชัย ศิริกายะ 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 Wanida Hemakul 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 Kitpramuk Tantayaporn 1
118 ละอองทิพย์ เหมะ 1
119 Sompol Sanguanrungsirikul 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
125 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
126 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 วิมล เหมะจันทร 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 มยุรี ตันติสิระ 1
135 วัฒนชัย สมิทธากร 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 Wilai Anomasiri 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Kittisak Likhitwitayawuid 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
147 Garnpimol C. Ritthidej 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 Sumphan Wongseripipatana 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs