ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 เอกชัย อดุลยธรรม 1
3 Walaisiri Muangsiri 1
4 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
5 Rajalida Lipikorn 1
6 ประธาน ดาบเพชร 1
7 อวย เกตุสิงห์ 1
8 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
9 Varunee Padmasankh 1
10 Thada Jirajaras 1
11 Pornpimol Muanjai 1
12 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
21 สมชัย วัฒนการุณ 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
26 Acom Sornsute 1
27 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
38 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
43 Somying Tumwasorn 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
45 วิไล ชินธเนศ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
47 อุทัย บุญประเสริฐ 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
51 Srilert Chotpantarat 1
52 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
53 Chalermpol Leevailoj 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
58 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
70 คัคนางค์ มณีศรี 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 Wanida Hemakul 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 บรรจง คณะวรรณ 1
79 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
80 Ampa Luiengpirom 1
81 มยุรี ตันติสิระ 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 Garnpimol C. Ritthidej 1
84 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
85 Vimolmas Lipipun 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
90 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
91 ละอองทิพย์ เหมะ 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 Puttipongse Varavudhi 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 Wilai Anomasiri 1
107 Panee Boonthavi 1
108 Kittisak Likhitwitayawuid 1
109 Supa Chantharasakul 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
117 Jittima Chatchawansaisin 1
118 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
119 Chonticha Srisawang 1
120 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
121 วินัย งามแสง 1
122 Phanphen Wattanaarsakit 1
123 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 Anawatch Mitpratan 1
132 สิทธิพร แอกทอง 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 สุมิตรา พูลทอง 1
145 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
146 กำจัด มงคลกุล 1
147 Yeshey Penjor 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 รุ่งราวี ทองกันยา 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs