ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 Wanida Hemakul 1
3 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
9 คัคนางค์ มณีศรี 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 อุทัย บุญประเสริฐ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 วิไล ชินธเนศ 1
17 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 ไววิทย์ พุทธารี 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 Varunee Padmasankh 1
28 Pornpimol Muanjai 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 วาสนา เสียงดัง 1
31 สุวิชา ทองสิมา 1
32 วัลลภ แย้มเหมือน 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
34 สมพร พรมดี 1
35 สิริพร สิวราวุฒิ 1
36 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
37 สายฝน ควรผดุง 1
38 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
39 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 มยุรี ตันติสิระ 1
51 บรรจง คณะวรรณ 1
52 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 Vimolmas Lipipun 1
55 Garnpimol C. Ritthidej 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Jaitip Paiboon 1
58 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
59 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
69 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
70 กาญจนา แก้วเทพ 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
75 ศิริชัย ศิริกายะ 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 เอกชัย อดุลยธรรม 1
78 Yeshey Penjor 1
79 สุมิตรา พูลทอง 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 ๋Janes, Gavin W. 1
85 ชอุ่ม มลิลา 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 Phanphen Wattanaarsakit 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 วินัย งามแสง 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 Chakkaphan Sutthirat 1
97 Kitpramuk Tantayaporn 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 Ampa Luiengpirom 1
103 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 สุมา เมืองใย 1
112 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 Suchin Arunsawatwong 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 ศุกันยา ห้วยผัด 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 Thada Jirajaras 1
129 อวย เกตุสิงห์ 1
130 กมลชนก ยวดยง 1
131 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
132 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
133 สมชัย วัฒนการุณ 1
134 Pantharee Boonsatorn 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 Kasidit Nootong 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Anawatch Mitpratan 1
140 Chayaporn Supachartwong 1
141 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
142 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Acom Sornsute 1
148 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
149 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
151 Rajalida Lipikorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs