ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wiroj Limtrakarn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 10
2 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 6
3 สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ 5
4 Yotsakorn Pratumwal 5
5 ยศกร ประทุมวัลย์ 5
6 Suwat Jirathearanat 5
7 Pramote Dechaumphai 5
8 Sedthawatt Sucharitpwatskul 5
9 ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ 4
10 Piyapong Premvaranon 4
11 สุธี โอฬารฤทธินันท์ 3
12 Thanasan Intarakumthornchai 3
13 ธนสาร อินทรกำธรชัย 3
14 Sutee Olarnrithinun 3
15 Prasit Wattanawongsakun 2
16 ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล 2
17 Chaiwiwat Kayoontammarong 2
18 ชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์ 2
19 Jittiporn Kruenate 2
20 Chaosuan Kanchanomai 2
21 Somporn Reepolmaha 2
22 Wanlaya Uthaisang-Tanechpongtamb 2
23 Bunpot Mai-ngam 1
24 บรรพต ไม้งาม 1
25 Kritsada Prapakorn 1
26 พิพล บุญจันต๊ะ 1
27 ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ 1
28 Chakrit Sirisingha 1
29 Chudej Deeprasertkul 1
30 Foifon Srisawat 1
31 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
32 กฤษดา ประภากร 1
33 Chuanchom Aumnate 1
34 ธรรมรักษ์ สุขสมทรง 1
35 Thammarak Sooksomsong 1
36 พงษ์ธร แซ่อุย 1
37 อุทัย วิชัย 1
38 Uthai Wichai 1
39 จิตติ์พร เครือเนตร 1
40 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
41 ชวนชม อ่วมเนตร 1
42 Sasiwimol Sawetkochakul 1
43 Pongpan Chindaudom 1
44 K. Rungprateepthaworn 1
45 นสาร อินทรกำธรชัย 1
46 Sumittra Charojrochkul 1
47 A. Chompupoung 1
48 Piatip Boonmongkol 1
49 Mutoh, Yoshiharu 1
50 Anuwat Yodsangkham 1
51 Anocha Namlaow 1
52 Kittinan Annanon 1
53 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
54 Suparerk Aukkaravittayapun 1
55 ชาคริต สิริสิงห 1
56 ชูเดช ดีประเสริฐกุล 1
57 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
58 Anucha Wannagon 1
59 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
60 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
61 อนุชา วรรณก้อน 1
62 Pongdhorn Sae-oui 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 4
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Computational fluid dynamics modeling to improve natural flow rate and sweet pepper productivity in greenhouse
2 The effect of temperature of eye irrigation solution to reduce corneal endothelial cell loss during phacoemulsification: An in vitro model study
ปี พ.ศ. 2553
3 Determination of KI, KII and trajectory of initial crack by adaptive finite element method and photoelastic technique
4 Fluid temperature at the corneal endothelium during phacoemulsification : comparison of an ophthalmic viscosurgical device and balanced salt solution using the finite element method
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเบรกมือจากโลหะแผ่น
6 การพัฒนาออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นสำหรับ Composite Automotive Parts
7 การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation
8 การศึกษาการออกแบบและการผลิตถัง CNG
9 การพัฒนาวัสดุและระบบโรงเรือนคลุมบ่อกุ้งเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ(Bio-Secure)ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ปี พ.ศ. 2551
10 Effect of residual stress on fatigue failure of carbonitrided low-carbon steel
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
12 CAE Application in a Tractor Forward Lighting
ปี พ.ศ. 2548
13 Fatigue crack growth behavior in Sn-Pb eutectic solder/copper joint under mode i loading
14 การออกแบบและผลิตต้นแบบรถนำเที่ยวที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
15 การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
16 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
17 Interaction of high-speed compressible viscous flow and structure by adaptive finite element method