ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 Puttipongse Varavudhi 1
4 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
5 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
6 Kitpramuk Tantayaporn 1
7 ละอองทิพย์ เหมะ 1
8 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
9 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
10 Ampa Luiengpirom 1
11 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
12 Naiyana Chaiyabutr 1
13 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
14 Chakkaphan Sutthirat 1
15 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 พรรณี กาญจนพลู 1
18 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
19 บรรจง คณะวรรณ 1
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 วิมล เหมะจันทร 1
23 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
24 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
25 วัฒนชัย สมิทธากร 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
31 กาญจนา แก้วเทพ 1
32 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
33 Panee Boonthavi 1
34 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
35 Vimolmas Lipipun 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 Supa Chantharasakul 1
41 Sumphan Wongseripipatana 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 ๋Janes, Gavin W. 1
44 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
48 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
49 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
50 Kasidit Nootong 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 Acom Sornsute 1
54 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
57 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
58 ศุกันยา ห้วยผัด 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 Anawatch Mitpratan 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 กำจัด มงคลกุล 1
66 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
67 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
68 นภสร โกวรรธนะกุล 1
69 Yeshey Penjor 1
70 สุมิตรา พูลทอง 1
71 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
72 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
73 รุ่งราวี ทองกันยา 1
74 Phanphen Wattanaarsakit 1
75 วินัย งามแสง 1
76 Jittima Chatchawansaisin 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 Chayaporn Supachartwong 1
79 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
84 ชอุ่ม มลิลา 1
85 Vanida Chantarateptawan 1
86 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
87 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
88 Borwornluk Thongthawee 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
92 Issarang Nuchprayoon 1
93 ไววิทย์ พุทธารี 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 Anan Srikiatkhachorn 1
96 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
97 Pratoom Moungmee 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 Sureeporn Satityanuruk 1
100 สมพร พรมดี 1
101 Jakapong Khaothin 1
102 Praparat Chuntavan 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
106 Pornpimol Muanjai 1
107 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
108 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
109 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
110 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 สุวดี ยาป่าคาย 1
113 Umaporn Methmaolee 1
114 Thanathon Sesuk 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 กมลชนก ยวดยง 1
117 อวย เกตุสิงห์ 1
118 Walaisiri Muangsiri 1
119 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
120 Varunee Padmasankh 1
121 เอกชัย อดุลยธรรม 1
122 Rajalida Lipikorn 1
123 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
124 ประธาน ดาบเพชร 1
125 Thada Jirajaras 1
126 วัลลภ แย้มเหมือน 1
127 Natkrita Imkrajang 1
128 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
129 Somying Tumwasorn 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
132 อุทัย บุญประเสริฐ 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
134 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 วิไล ชินธเนศ 1
137 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
138 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 Boonchai Sangpetngam 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 Chalermpol Leevailoj 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
148 คัคนางค์ มณีศรี 1
149 Siriluck Otakal 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
151 Monchai Chalaprawat 1
152 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
153 Sasima Pakulanon 1
154 สำเริง แย้มโสภี 1
155 Atchasai Siritantikorn 1
156 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
160 Witcha Lertwipatrakul 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
162 Pongsak Yuktanandana 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
164 Onanong Kulaputana 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
166 Chonnikan Ariyakul 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1