ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 สุมิตรา พูลทอง 1
4 Yeshey Penjor 1
5 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
6 รุ่งราวี ทองกันยา 1
7 กำจัด มงคลกุล 1
8 ๋Janes, Gavin W. 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 Phanphen Wattanaarsakit 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
18 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 วินัย งามแสง 1
21 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Puttipongse Varavudhi 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 บรรจง คณะวรรณ 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 พรรณี กาญจนพลู 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
39 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
40 วิมล เหมะจันทร 1
41 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 สิทธิพร แอกทอง 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 กมลชนก ยวดยง 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
55 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 Walaisiri Muangsiri 1
59 เอกชัย อดุลยธรรม 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 Thada Jirajaras 1
62 Rajalida Lipikorn 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
67 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
68 Chariya Uiyyasathian 1
69 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
70 Waraporn Siriterm 1
71 มยุรี ตันติสิระ 1
72 Anawatch Mitpratan 1
73 Kasidit Nootong 1
74 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
75 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
76 สมชัย วัฒนการุณ 1
77 ศุกันยา ห้วยผัด 1
78 กระมล ทองธรรมชาติ 1
79 Pantharee Boonsatorn 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 Acom Sornsute 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 Vimolmas Lipipun 1
86 Sasima Pakulanon 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 Siriluck Otakal 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 Atchasai Siritantikorn 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 Natkrita Imkrajang 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 Monchai Chalaprawat 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
97 Pongsak Yuktanandana 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 Witcha Lertwipatrakul 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 Chonnikan Ariyakul 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
103 Onanong Kulaputana 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 Sureeporn Satityanuruk 1
106 สุวิชา ทองสิมา 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 ไววิทย์ พุทธารี 1
113 Pornpimol Muanjai 1
114 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
115 Issarang Nuchprayoon 1
116 Borwornluk Thongthawee 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 Jakapong Khaothin 1
119 สมพร พรมดี 1
120 Pratoom Moungmee 1
121 สิริพร สิวราวุฒิ 1
122 สายฝน ควรผดุง 1
123 Anan Srikiatkhachorn 1
124 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
125 Praparat Chuntavan 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
127 คัคนางค์ มณีศรี 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
131 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
132 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
133 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 ศิริชัย ศิริกายะ 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 วัฒนชัย สมิทธากร 1
138 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
139 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
140 Garnpimol C. Ritthidej 1
141 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
142 Sumphan Wongseripipatana 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
148 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 Somying Tumwasorn 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 วิไล ชินธเนศ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
155 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
158 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
159 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
160 Srilert Chotpantarat 1
161 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
164 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
165 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
166 Boonchai Sangpetngam 1
167 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1