ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 สุมา เมืองใย 1
4 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
7 พรรณี กาญจนพลู 1
8 วิมล เหมะจันทร 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
12 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
13 ประคอง ชอบเสียง 1
14 สุมิตรา พูลทอง 1
15 Yeshey Penjor 1
16 กำจัด มงคลกุล 1
17 รุ่งราวี ทองกันยา 1
18 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
19 ละอองทิพย์ เหมะ 1
20 ชอุ่ม มลิลา 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Garnpimol C. Ritthidej 1
26 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Panee Boonthavi 1
31 Kittisak Likhitwitayawuid 1
32 Vimolmas Lipipun 1
33 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
34 Naiyana Chaiyabutr 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
38 Ampa Luiengpirom 1
39 มยุรี ตันติสิระ 1
40 บรรจง คณะวรรณ 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 นภสร โกวรรธนะกุล 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 กระมล ทองธรรมชาติ 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 Acom Sornsute 1
52 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
55 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 Suchin Arunsawatwong 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
64 Chariya Uiyyasathian 1
65 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
66 Chonticha Srisawang 1
67 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
68 Jittima Chatchawansaisin 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 Phanphen Wattanaarsakit 1
73 วินัย งามแสง 1
74 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
78 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Anawatch Mitpratan 1
83 Kasidit Nootong 1
84 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
85 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 Jakapong Khaothin 1
88 สมพร พรมดี 1
89 Pratoom Moungmee 1
90 สายฝน ควรผดุง 1
91 Praparat Chuntavan 1
92 วาสนา เสียงดัง 1
93 Anan Srikiatkhachorn 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 Sureeporn Satityanuruk 1
97 Sasima Pakulanon 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 Siriluck Otakal 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 Atchasai Siritantikorn 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 Natkrita Imkrajang 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 Borwornluk Thongthawee 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 Thada Jirajaras 1
108 Rajalida Lipikorn 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 ประธาน ดาบเพชร 1
112 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
113 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
114 กมลชนก ยวดยง 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 Issarang Nuchprayoon 1
126 ธวัชชัย สันติสุข 1
127 Monchai Chalaprawat 1
128 Chalermpol Leevailoj 1
129 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
130 Srilert Chotpantarat 1
131 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
135 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
136 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
137 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 กาญจนา แก้วเทพ 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
150 Pongsak Yuktanandana 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
152 Chonnikan Ariyakul 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
156 Onanong Kulaputana 1
157 Witcha Lertwipatrakul 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
160 อุทัย บุญประเสริฐ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
162 วิไล ชินธเนศ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
164 คัคนางค์ มณีศรี 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
166 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
167 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1