ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 Panee Boonthavi 1
4 Kittisak Likhitwitayawuid 1
5 Sumphan Wongseripipatana 1
6 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
7 Supa Chantharasakul 1
8 วัฒนชัย สมิทธากร 1
9 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
10 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
11 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
12 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
13 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
14 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
15 Ampa Luiengpirom 1
16 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
17 บรรจง คณะวรรณ 1
18 มยุรี ตันติสิระ 1
19 Jaitip Paiboon 1
20 Vimolmas Lipipun 1
21 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
22 Garnpimol C. Ritthidej 1
23 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
24 Boonchai Sangpetngam 1
25 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
26 Chalermpol Leevailoj 1
27 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
28 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
29 Somying Tumwasorn 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
35 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 ศิริชัย ศิริกายะ 1
38 Vanida Chantarateptawan 1
39 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 วินัย งามแสง 1
45 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
46 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
47 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
48 Phanphen Wattanaarsakit 1
49 นภสร โกวรรธนะกุล 1
50 กำจัด มงคลกุล 1
51 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
52 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
53 Chonticha Srisawang 1
54 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
55 Kasidit Nootong 1
56 Waraporn Siriterm 1
57 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
58 Anawatch Mitpratan 1
59 สิทธิพร แอกทอง 1
60 Jittima Chatchawansaisin 1
61 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
62 Chayaporn Supachartwong 1
63 Yeshey Penjor 1
64 สุมิตรา พูลทอง 1
65 วิมล เหมะจันทร 1
66 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
67 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
68 สุมา เมืองใย 1
69 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
70 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
73 ละอองทิพย์ เหมะ 1
74 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
75 พรรณี กาญจนพลู 1
76 ๋Janes, Gavin W. 1
77 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 ชอุ่ม มลิลา 1
80 ประคอง ชอบเสียง 1
81 Chakkaphan Sutthirat 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 อวย เกตุสิงห์ 1
87 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
88 ประธาน ดาบเพชร 1
89 Thada Jirajaras 1
90 กมลชนก ยวดยง 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
93 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
94 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
95 Rajalida Lipikorn 1
96 เอกชัย อดุลยธรรม 1
97 Issarang Nuchprayoon 1
98 ไววิทย์ พุทธารี 1
99 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
100 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
101 Pornpimol Muanjai 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
104 Varunee Padmasankh 1
105 Suchin Arunsawatwong 1
106 สุวดี ยาป่าคาย 1
107 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
108 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
109 Acom Sornsute 1
110 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
111 Chariya Uiyyasathian 1
112 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
113 Umaporn Methmaolee 1
114 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
115 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
118 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
119 Thanathon Sesuk 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
122 กระมล ทองธรรมชาติ 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 สมชัย วัฒนการุณ 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
129 Onanong Kulaputana 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
131 Chonnikan Ariyakul 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
133 Monchai Chalaprawat 1
134 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
135 Siriluck Otakal 1
136 ธวัชชัย สันติสุข 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
138 Pongsak Yuktanandana 1
139 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 คัคนางค์ มณีศรี 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
145 Witcha Lertwipatrakul 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
147 Sasima Pakulanon 1
148 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
149 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
150 Praparat Chuntavan 1
151 สายฝน ควรผดุง 1
152 Anan Srikiatkhachorn 1
153 วาสนา เสียงดัง 1
154 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
155 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
156 Borwornluk Thongthawee 1
157 สิริพร สิวราวุฒิ 1
158 Jakapong Khaothin 1
159 Natkrita Imkrajang 1
160 สำเริง แย้มโสภี 1
161 Atchasai Siritantikorn 1
162 วัลลภ แย้มเหมือน 1
163 Sureeporn Satityanuruk 1
164 สมพร พรมดี 1
165 Pratoom Moungmee 1
166 สุวิชา ทองสิมา 1
167 อุทัย บุญประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1