ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
4 Siriluck Otakal 1
5 Monchai Chalaprawat 1
6 Sasima Pakulanon 1
7 ธวัชชัย สันติสุข 1
8 Atchasai Siritantikorn 1
9 Natkrita Imkrajang 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
13 Onanong Kulaputana 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
15 Witcha Lertwipatrakul 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
17 Pongsak Yuktanandana 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
19 วัลลภ แย้มเหมือน 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 Chonnikan Ariyakul 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 สุวิชา ทองสิมา 1
24 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
25 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
26 Borwornluk Thongthawee 1
27 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
28 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
29 Issarang Nuchprayoon 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 Anan Srikiatkhachorn 1
34 สมพร พรมดี 1
35 Pratoom Moungmee 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 Jakapong Khaothin 1
38 สิริพร สิวราวุฒิ 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 Praparat Chuntavan 1
41 สายฝน ควรผดุง 1
42 Sureeporn Satityanuruk 1
43 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
48 Jaitip Paiboon 1
49 กาญจนา แก้วเทพ 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
54 Panee Boonthavi 1
55 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
56 Vimolmas Lipipun 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 Garnpimol C. Ritthidej 1
59 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
60 Kittisak Likhitwitayawuid 1
61 Supa Chantharasakul 1
62 Sumphan Wongseripipatana 1
63 ศิริชัย ศิริกายะ 1
64 Vanida Chantarateptawan 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
71 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 วิไล ชินธเนศ 1
74 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
75 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
79 Srilert Chotpantarat 1
80 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 Varunee Padmasankh 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 Yeshey Penjor 1
89 กำจัด มงคลกุล 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 ๋Janes, Gavin W. 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 ประคอง ชอบเสียง 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
98 Chonticha Srisawang 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 วินัย งามแสง 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
114 มยุรี ตันติสิระ 1
115 บรรจง คณะวรรณ 1
116 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุมา เมืองใย 1
119 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
122 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
123 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 วิมล เหมะจันทร 1
126 Jittima Chatchawansaisin 1
127 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
128 Suchin Arunsawatwong 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
131 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
132 สุวดี ยาป่าคาย 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 Walaisiri Muangsiri 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Rajalida Lipikorn 1
143 Thada Jirajaras 1
144 อวย เกตุสิงห์ 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 ประธาน ดาบเพชร 1
147 กระมล ทองธรรมชาติ 1
148 ศุกันยา ห้วยผัด 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 Waraporn Siriterm 1
153 Kasidit Nootong 1
154 Chayaporn Supachartwong 1
155 สิทธิพร แอกทอง 1
156 Anawatch Mitpratan 1
157 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
158 Chariya Uiyyasathian 1
159 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
160 Pantharee Boonsatorn 1
161 สมชัย วัฒนการุณ 1
162 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
163 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
164 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
165 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
166 Acom Sornsute 1
167 Pornpimol Muanjai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1