ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Weerasak putthasri
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Weerasak Puthasri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 15
2 Rapeepong Suphanchaimat 5
3 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 5
4 Thunthita Wisaijohn 3
5 Somying Saithanu 3
6 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
7 สมหญิง สายธนู 3
8 ธัญธิตา วิสัยจร 3
9 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
11 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
12 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
13 Yaowaluk Wanwong 2
14 Phenkhae Lapying 2
15 วลัยพร พัชรนฤมล 2
16 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
17 Hathairat Kosiyaporn 2
18 Parinda Seneerattanaprayul 2
19 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
20 Kanang Kantamaturapoj 2
21 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
22 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
23 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
24 Vijj Kasemsup 2
25 Supon Limwattananonta 2
26 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
27 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
28 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
29 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
30 Waraporn Poungkantha 1
31 สตพร จุลชู 1
32 Titiporn Tuangratananon 1
33 Tares Krassanairawiwong 1
34 Sataporn Julchoo 1
35 Wongdoen Jindawatana 1
36 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
37 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
38 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
39 Siriwan Pitayarangsarit 1
40 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
41 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
42 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
43 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
44 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
45 Sirikiat Liangkobkit 1
46 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
47 Angkana Sommanustweechai 1
48 Rajin Arora 1
49 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
50 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
51 รายิน อโรร่า 1
52 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
53 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
54 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
55 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
56 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
57 Walaiporn Patcharanarumol 1
58 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
59 สิรินาฏ นิภาพร 1
60 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
61 Sirinard Nipaporn 1
62 Woranan Witthayapipopsakul 1
63 Anond Kulthanmanusorn 1
64 Jaruayporn Srisasalux 1
65 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
66 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
67 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2559 1
4 2556 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2559
3 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2547
5 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
6 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
7 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง