ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wasu Pathom-Aree
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสุ ปฐมอารีย์
- วสุ ปฐมอารีย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 Amycolatopsis oliviviridis sp. Nov., a novel polylactic acidbioplastic-degrading actinomycete isolated from paddy soil
ปี พ.ศ. 2557
2 แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
3 ความหลากหลายและการสร้างไซเดอไรฟอร์ของแอคติโนมัยสีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของอนุภาคไอเสียน้ำมันไบโอดีเซลชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพ
6 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไสไปส โดยเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน
7 การคัดแยกและการคัดกรองแบคทีเรียที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศในฟาร์มสุกร
ปี พ.ศ. 2551
8 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายพอลิคลอริเนเทดไบฟีนิล จากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2542
9 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมในเชื้อน้ำส้มสายชูที่ทนอุณหภูมิสูงโดยวิธีสุ่มขยาย ปริมาณดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 Amycolatopsis samaneae sp. nov., isolated from roots of Samanea saman (Jacq.) Merr.
11 Amycolatopsis thailandensis sp. nov., a poly(L-lactic acid)-degrading actinomycete, isolated from soil
12 Current molecular epidemiology and recombination of HIV-1 subtypes in northern Thailand
13 Sphaerisporangium siamense sp. nov., an actinomycete isolated from rubber tree rhizospheric soil
14 Diversity of actinomycetes associated with Nostoc commune Voucher ex Bornet&Flahault from north-eastern Thailand
15 A new method for an evaluation of agricultural soil fertility
16 Cultivable actinomycete diversity in coastal marine sediments of Thailand
17 Role of N-terminal region of chitinase I of Bacillus circulans KA-304 in protoplast formation of Schizophyllum commune
18 Actinomycetes diversity from Thai coastal marine sediment by culture independent study
19 Hydrolysis of cellulosic agricultural waste with cellulose degrading fungi for bioethanol production
20 Archaeal population structure in anaerobic co-digestion system of mixed waste in lab-scale bioreactor
21 Utilization of canned sweet corn industrial wastes for lactic acid production
22 haracterization of the type II L-asparaginase from Bacillus subtilis and its application to the process of food production
23 การแยกและคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีทที่สร้างสารต้านจุลชีพจากดินบริเวณเหมืองถ่านหินแม่เมาะ
24 Isolation and screening of actinomycetes from cave soil and their anti-MRSA activity
25 Antibacterial activity by Enterobacter aerogenes JTR3 cultivated in soybean curd whey
26 Biodegradation of polylactide by selected Pseudonocardia spp
27 Diversity and abundance of free-living N2-fixing bacteria and total bacterial biomass under different soil condition.
28 Evaluation of nitrogen circulation activityin soil for an organic agricultural system
29 Actinomycetes from tropical limestone caves
30 A simple method for DNA extraction from activated sludge
31 Changes of methanogenic community during anaerobic co-digestion of piggery wastewater with napier grass and food waste in anaerobic sequencing batch reactor
32 Hydrogen sulfide removal from biogas by immobilized Paracoccus sp Cm1 in biofilter
33 Isolation of actinomycetes from marine and estuary sediments for antimicrobial metabolites
34 Isolation and characterization of poly (L-Lactide) degrading actinomycetes
35 Isolation and screening of actinomycetes for probiotic bacteria development in fish
36 Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming fungal biomass encapsulation
37 Production of probiotic Streptomyces biomass from starchy wastewater
38 Screening of volcanic cave actinomycetes for antimicrobial activity against Paenibacillus larvae, a honey bee pathogen
39 The role of bacteria on bioplastic
40 Verrucosispora fiedleri sp. nov., an actinomycete isolated from fjord sediment which synthesizes proximicins
41 Diversity and abundance of free-living nitrogen fixing bacteria isolated from various soil
42 Degradation of microwave heated polylactide bioplastic by actinomycetes
43 Application of biocalcification on inter-locking block strength improvement
44 Isolation and screening of antimicrobial and siderophore producing actinomycetes from Thai mangrove sediments
45 Utilization of low quality biomass for preserving environment-database of bacterial biomass and nitrogen circulation in soil for improvement of soil fertility
46 Polylactide degradation by actinomycetes
47 Actinobacteria from Thai mangrove sediments: novel taxa, bioactive compounds and plant growth promoting potential
48 Isolation and screening of actinomycetes capable of siderophore production from some Thai mangrove sediments
49 Degradation of hot water treated polylactide bioplastic by mixed actinomycetes
50 Biological examination of holy water from temples in Chiang Mai
51 Effect of hot water on degradation of polylactide bioplastic by actinomycetes