ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
8 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
9 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
13 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
14 อุทัย บุญประเสริฐ 1
15 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 วิไล ชินธเนศ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 สุวิชา ทองสิมา 1
26 Eua-apha Harnvanich 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 Pintip Pongpech 1
29 สมพร พรมดี 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 Amaraporn Roopdee 1
35 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
38 ธวัชชัย สันติสุข 1
39 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
40 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
41 Wirut Jitphongsaikul 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
47 Vimolmas Lipipun 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 Sumphan Wongseripipatana 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 Panee Boonthavi 1
53 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 Sompol Sanguanrungsirikul 1
56 Naiyana Chaiyabutr 1
57 Kitpramuk Tantayaporn 1
58 Ampa Luiengpirom 1
59 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 บรรจง คณะวรรณ 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 Boonchai Sangpetngam 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 Wilai Anomasiri 1
76 Jaitip Paiboon 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
80 Vanida Chantarateptawan 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
85 วินัย งามแสง 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 Yeshey Penjor 1
91 กำจัด มงคลกุล 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
95 Waraporn Siriterm 1
96 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 Kasidit Nootong 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
101 Chayaporn Supachartwong 1
102 สิทธิพร แอกทอง 1
103 สุมิตรา พูลทอง 1
104 รุ่งราวี ทองกันยา 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
107 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
108 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
109 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 ชอุ่ม มลิลา 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 Thada Jirajaras 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
135 Thi Thi San 1
136 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
137 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
138 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
139 Laddawan Chuajedton 1
140 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
141 Pornpimol Muanjai 1
142 ไววิทย์ พุทธารี 1
143 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
144 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 Acom Sornsute 1
150 Chariya Uiyyasathian 1
151 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
152 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
153 สมชัย วัฒนการุณ 1
154 ศุกันยา ห้วยผัด 1
155 สุวดี ยาป่าคาย 1
156 Suchin Arunsawatwong 1
157 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
158 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
159 Thanathon Sesuk 1
160 กระมล ทองธรรมชาติ 1
161 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
162 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
163 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2