ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 ประธาน ดาบเพชร 1
6 Thada Jirajaras 1
7 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
8 Rajalida Lipikorn 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 กมลชนก ยวดยง 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
15 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
16 Thi Thi San 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 Laddawan Chuajedton 1
19 ไววิทย์ พุทธารี 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 Pornpimol Muanjai 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 Acom Sornsute 1
29 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
30 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 Pantharee Boonsatorn 1
34 สมชัย วัฒนการุณ 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
37 Suchin Arunsawatwong 1
38 Thanathon Sesuk 1
39 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 กระมล ทองธรรมชาติ 1
42 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
43 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 Somying Tumwasorn 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 อุทัย บุญประเสริฐ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
65 สมพร พรมดี 1
66 Pintip Pongpech 1
67 สุวิชา ทองสิมา 1
68 สิริพร สิวราวุฒิ 1
69 สายฝน ควรผดุง 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 วาสนา เสียงดัง 1
72 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
73 Eua-apha Harnvanich 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
76 ธวัชชัย สันติสุข 1
77 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
78 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
79 Wirut Jitphongsaikul 1
80 สำเริง แย้มโสภี 1
81 Amaraporn Roopdee 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Panee Boonthavi 1
87 Sumphan Wongseripipatana 1
88 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
89 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
98 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
99 มยุรี ตันติสิระ 1
100 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
101 Vimolmas Lipipun 1
102 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
108 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
109 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
113 Chalermpol Leevailoj 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
126 นภสร โกวรรธนะกุล 1
127 วินัย งามแสง 1
128 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
129 กำจัด มงคลกุล 1
130 รุ่งราวี ทองกันยา 1
131 สุมิตรา พูลทอง 1
132 Yeshey Penjor 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 Kasidit Nootong 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Chayaporn Supachartwong 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 วิมล เหมะจันทร 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
152 Puttipongse Varavudhi 1
153 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
156 ประคอง ชอบเสียง 1
157 ชอุ่ม มลิลา 1
158 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
159 Chakkaphan Sutthirat 1
160 สุมา เมืองใย 1
161 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
162 พรรณี กาญจนพลู 1
163 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2