ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 วินัย งามแสง 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
9 กำจัด มงคลกุล 1
10 Yeshey Penjor 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
13 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 Kasidit Nootong 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 สุมิตรา พูลทอง 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
24 ๋Janes, Gavin W. 1
25 วิมล เหมะจันทร 1
26 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 สุมา เมืองใย 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
40 พรรณี กาญจนพลู 1
41 Chakkaphan Sutthirat 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 รุ่งราวี ทองกันยา 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 Thada Jirajaras 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 ประธาน ดาบเพชร 1
49 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 อวย เกตุสิงห์ 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 Thi Thi San 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
59 Laddawan Chuajedton 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
64 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
69 Acom Sornsute 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
72 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
73 สมชัย วัฒนการุณ 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 Suchin Arunsawatwong 1
77 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 Thanathon Sesuk 1
80 กระมล ทองธรรมชาติ 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 Ampa Luiengpirom 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
86 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
92 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
93 คัคนางค์ มณีศรี 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
104 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 สมพร พรมดี 1
107 Pintip Pongpech 1
108 สายฝน ควรผดุง 1
109 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 Eua-apha Harnvanich 1
115 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
116 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 Wirut Jitphongsaikul 1
119 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
120 วัลลภ แย้มเหมือน 1
121 สำเริง แย้มโสภี 1
122 Amaraporn Roopdee 1
123 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
125 Panee Boonthavi 1
126 Sumphan Wongseripipatana 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 Kittisak Likhitwitayawuid 1
129 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
132 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
135 บรรจง คณะวรรณ 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
139 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
140 Vimolmas Lipipun 1
141 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
142 มยุรี ตันติสิระ 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Wilai Anomasiri 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
149 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
150 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
152 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
153 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 กาญจนา แก้วเทพ 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
160 ศิริชัย ศิริกายะ 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
162 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
163 Naiyana Chaiyabutr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2