ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaiporn Patcharanarumol
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumon
- Walaiporn Phacharanarumol
- Waliporn Patcharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 กัญจนา ติษยาธิคม 9
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
5 Chulaporn Limwattananon 4
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
7 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
8 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
9 จิตปราณี วาศวิท 4
10 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
11 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
12 Yaowaluk Wanwong 3
13 Angkana Sommanustweechai 3
14 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
15 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
16 Parntep Ratanakorn 2
17 ปานเทพ รัตนากร 2
18 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
19 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
20 Wantanee Kalpravidh 2
21 Thananan Rattanachodpanich 2
22 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
23 Sopon Iamsirithaworn 2
24 Woranan Witthayapipopsakul 2
25 Phusit Prakongsai 2
26 ภูษิต ประคองสาย 2
27 Darin Areechokechai 2
28 ทักษพล ธรรมรังสี 2
29 จิราพร ขีดดี 2
30 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
31 Chompoonut Thaichinda 2
32 Tithikorn Topothai 2
33 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
34 Sunicha Chanvatik 1
35 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
36 Apichart Thunyahan 1
37 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
38 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
39 Pohnratchada Mattrasongkram 1
40 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
41 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
42 Chompoonut Topothai 1
43 Nucharapon Liangruenrom 1
44 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
45 Kunakorn Ieawsuwan 1
46 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
47 สุณิชา ชานวาทิก 1
48 Weraphan Suphanchaimat 1
49 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
50 Churnrurtai Kanchanachitra 1
51 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
52 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
53 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
54 Kumaree Pachanee 1
55 Tippawan Witworrasakul 1
56 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
57 Kamjorn Tatiyakavee 1
58 กุมารี พัชนี 1
59 Cattleeya Kongsupapsiri 1
60 Waraporn Suwanwela 1
61 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
62 Rapeepong Suphanchaimat 1
63 Rajin Arora 1
64 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
65 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
66 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
67 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
68 รายิน อโรร่า 1
69 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
70 Atitaya Thiemphaiwan 1
71 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
72 Chitpranee Vasvid 1
73 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
74 Chipanee Wasawit 1
75 Wiroj Tangcharoesathien 1
76 Jaruayporn Srisasalux 1
77 Weerasak putthasri 1
78 ชาฮีดา วิริยาทร 1
79 Rangsan Sripirom 1
80 Shaheda Viriyathorn 1
81 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
82 Amonrat Manawatthanawong 1
83 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
84 สุมนต์ สกลไชย 1
85 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
86 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
87 Anond Kulthanmanusorn 1
88 Hathairat Kosiyaporn 1
89 กรแก้ว จันทภาษา 1
90 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996