ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaiporn Patcharanarumol
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumon
- Walaiporn Phacharanarumol
- Waliporn Patcharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 กัญจนา ติษยาธิคม 9
4 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
5 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
6 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
7 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
8 Chulaporn Limwattananon 4
9 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
11 จิตปราณี วาศวิท 4
12 Yaowaluk Wanwong 3
13 Angkana Sommanustweechai 3
14 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
15 ปานเทพ รัตนากร 2
16 Wantanee Kalpravidh 2
17 Darin Areechokechai 2
18 Parntep Ratanakorn 2
19 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
20 Chompoonut Thaichinda 2
21 Woranan Witthayapipopsakul 2
22 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
23 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
24 Sopon Iamsirithaworn 2
25 Thananan Rattanachodpanich 2
26 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
27 Tithikorn Topothai 2
28 Phusit Prakongsai 2
29 ภูษิต ประคองสาย 2
30 ทักษพล ธรรมรังสี 2
31 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
32 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
33 จิราพร ขีดดี 2
34 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
35 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
36 Wiroj Tangcharoesathien 1
37 Atitaya Thiemphaiwan 1
38 Chitpranee Vasvid 1
39 Chipanee Wasawit 1
40 Churnrurtai Kanchanachitra 1
41 Tippawan Witworrasakul 1
42 Waraporn Suwanwela 1
43 Kumaree Pachanee 1
44 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
45 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
46 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
47 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
48 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
49 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
50 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
51 Anond Kulthanmanusorn 1
52 Hathairat Kosiyaporn 1
53 Cattleeya Kongsupapsiri 1
54 Weerasak putthasri 1
55 Jaruayporn Srisasalux 1
56 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
57 Rajin Arora 1
58 Rapeepong Suphanchaimat 1
59 รายิน อโรร่า 1
60 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
61 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
62 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
63 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
64 Amonrat Manawatthanawong 1
65 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
66 Chompoonut Topothai 1
67 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
68 Nucharapon Liangruenrom 1
69 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
70 Shaheda Viriyathorn 1
71 สุมนต์ สกลไชย 1
72 กรแก้ว จันทภาษา 1
73 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
74 Rangsan Sripirom 1
75 ชาฮีดา วิริยาทร 1
76 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
77 Kunakorn Ieawsuwan 1
78 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
79 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
80 Kamjorn Tatiyakavee 1
81 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
82 Weraphan Suphanchaimat 1
83 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
84 Apichart Thunyahan 1
85 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
86 สุณิชา ชานวาทิก 1
87 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
88 Sunicha Chanvatik 1
89 Pohnratchada Mattrasongkram 1
90 กุมารี พัชนี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996