ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tungcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 วลัยพร พัชรนฤมล 13
4 Walaiporn Patcharanarumol 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Siriwan Pitayarangsarit 8
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
11 Kanjana Tisayaticom 8
12 กัญจนา ติษยาธิคม 7
13 ภูษิต ประคองสาย 7
14 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จิตปราณี วาศวิท 6
17 Chulaporn Limwattananon 6
18 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
19 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
20 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
21 Health Systems Research Institute 4
22 Chitpranee Vasavid 4
23 Somsak Chunharas 4
24 หทัยชนก สุมาลี 3
25 Angkana Sommanustweechai 3
26 Suwit Wibulpolprasert 3
27 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
28 Hathaichanok Sumalee 3
29 Weerasak putthasri 3
30 Supasit Pannarunothai 3
31 ถาวร กมลทิพย์ 3
32 Yot Teerawattananon 3
33 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
34 Parntep Ratanakorn 2
35 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
36 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
37 ปานเทพ รัตนากร 2
38 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
39 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
40 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
41 ประภาพรรณ คำคม 2
42 Sopon Iamsirithaworn 2
43 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
44 Wantanee Kalpravidh 2
45 Thitikorn Topothai 2
46 Artitaya Tiampriwan 2
47 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
48 สุรัชดา ชนโสภณ 2
49 Suratchada Chanasopon 2
50 Kanitta Bundhamcharoen 2
51 Praphaphan Iamanan 2
52 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
53 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
54 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
55 กฤษดา แสวงดี 2
56 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
57 Vijj Kasemsap 2
58 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
59 Yot teerawatananon 2
60 Thanom Supaporn 2
61 Somsak Chunharas. 2
62 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
63 ถนอม สุภาพร 2
64 Somying Saithanu 2
65 Suwanna Mugem 2
66 Chuenruthai Kanchanachitra 2
67 Yaowaluk Wanwong 2
68 Suwat Kittidilokkul. 2
69 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
70 Samrit Srithamrongsawat 2
71 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
72 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
73 สมหญิง สายธนู 2
74 Vijj Kasemsup 2
75 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
76 Donaldson, Dayl 2
77 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
78 โดแนลสัน, เดล 2
79 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
80 Kanjana Tisayatikom 1
81 Piya Hanvoravongchai 1
82 Jongkol Letiendumrong 1
83 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
84 Suwat Kittidilokkul 1
85 Phanpit Suwanakul 1
86 Health Systems Research Institute. 1
87 National Health Foundation of Thailand 1
88 Lampang Hospital 1
89 Kanitta Budhamcharoen 1
90 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
91 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
92 Suphon Limwatananon 1
93 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
94 อารี แวดวงธรรม 1
95 Churnrurtai Kanchanachitra 1
96 Cattleeya Kongsupapsiri 1
97 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
98 Tippawan Witworrasakul 1
99 Supon Limwattanonon 1
100 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
101 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
102 Siripen Supakankunti 1
103 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
104 No information provided 1
105 Somkiat Sornpaisarn 1
106 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
107 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
108 ภานุมาศ ภูมาศ 1
109 Rangsan Sripirom 1
110 Supawanee Sumpaonon 1
111 Sripen Tantivess 1
112 โรงพยาบาลลำปาง 1
113 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
114 Rungtiwa Hmuenpha 1
115 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
116 Naiyana Praditsitthikorn 1
117 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
118 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
119 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
120 Radom Chaugwon 1
121 Chulaphorn Limwatananon 1
122 ประสิทธิ บุญเกิด 1
123 International Health Policy Program Thailand 1
124 รายิน อโรร่า 1
125 Chutima Akaleephan 1
126 Weerasak Puthasri 1
127 Rapeepong Suphanchaimat 1
128 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
129 Rajin Arora 1
130 Anuwat Supachutikul 1
131 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
132 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
133 Waliporn Patcharanarumol 1
134 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
135 Chitpranee Vasvid 1
136 Prasit Boonkerd 1
137 Kanjana Tisayathikom 1
138 Thananan Rattanachotphanit 1
139 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
140 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
141 Chitpranee Wasawit 1
142 Onsri Hinthamai 1
143 Yaowalak Jittakoat 1
144 Krisada Swaengdee 1
145 Pornpit Silkavute 1
146 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
147 Phusit Prakongsait 1
148 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
149 Areewan Cheawchanwattana 1
150 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
151 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
152 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
153 Jongkol Lerttiendumrong 1
154 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
155 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
156 Tuangtip Theerawit 1
157 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
158 Petsunee Thungjaroenkul 1
159 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
160 Lalida Khetkudee 1
161 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
162 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
163 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
164 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
165 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
166 Waraporn Suwanwela 1
167 Srijan Pupjain 1
168 Suthanan Kunlaka 1
169 Wongdoen Jindawatana 1
170 Odton P 1
171 Daravan Rongmuang 1
172 Suttini Wattanakul 1
173 Atiya Sarakshetrin 1
174 Rungnapa Chantra 1
175 Wiriya Phokhwang-Just 1
176 Brown DW 1
177 Sirinya Phulkerd 1
178 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
179 Nakorn Apakupakul 1
180 Chawewan Yenjitr 1
181 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
182 Wongsa Laohasiriwong 1
183 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
184 Suwat Chariyalertsak 1
185 Pattara Sanchaisuriya 1
186 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
187 Kamolnat Muangyim 1
188 เบญจพร รัชตารมย์ 1
189 Sunicha Chanvatik 1
190 Angkana Sommanastaweechai 1
191 Pohnratchada Mattrasongkram 1
192 Apichart Thunyahan 1
193 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
194 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
195 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
196 Woranan Witthayapipopsakul 1
197 สุณิชา ชานวาทิก 1
198 รุ่งนภา จันทรา 1
199 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
200 ศุทธินี วัฒนกูล 1
201 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
202 สุทธานันท์ กัลกะ 1
203 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
204 Benjaporn Rajataram 1
205 Krisada Sawaengdee 1
206 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
207 ดาราวรรณ รองเมือง 1
208 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
209 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
210 Shaheda Viriyathorn 1
211 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
212 Surasak Chaiyasong 1
213 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
214 ชาฮีดา วิริยาทร 1
215 Söderlund N 1
216 Siriwanarangsun P 1
217 Mills, Anne 1
218 Bennett ,Sara 1
219 Amonrat Manawatthanawong 1
220 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
221 กรแก้ว จันทภาษา 1
222 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
223 สุมนต์ สกลไชย 1
224 Cichon, Michael 1
225 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
226 Nucharapon Liangruenrom 1
227 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
228 Chompoonut Topothai 1
229 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
230 Jongkol Lertiendumrong 1
231 Sukhum Jiamton 1
232 Bandit Thinkhamrop 1
233 Layton, Maneerat R. 1
234 Supatra Chadbunchachai 1
235 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
236 Jadej Thammatach-aree 1
237 Kumaree Pachanee 1
238 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
239 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
240 กุมารี พัชนี 1
241 Onanong Waleekhachonloet 1
242 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
243 Kornkaew Chantapasa 1
244 Wanna Hanshaoworakul 1
245 Russell S 1
246 Panumas Phumas 1
247 Thananan Rattanachodpanich 1
248 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
249 Jutatip Thungthong 1
250 Kunakorn Aewsuwan 1
251 Sumon Sakolchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข