ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Viroj Tangcharoensathien
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 51
2 Phusit Prakongsai 15
3 Walaiporn Patcharanarumol 13
4 วลัยพร พัชรนฤมล 13
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 9
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 9
7 International Health Policy Program 9
8 Supon Limwattananon 9
9 Siriwan Pitayarangsarit 8
10 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 8
11 Kanjana Tisayaticom 8
12 ภูษิต ประคองสาย 7
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
14 กัญจนา ติษยาธิคม 7
15 นวลอนันต์ ตันติเกตุ 7
16 Chulaporn Limwattananon 6
17 จิตปราณี วาศวิท 6
18 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
20 Somsak Chunharas 4
21 Chitpranee Vasavid 4
22 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
23 Health Systems Research Institute 4
24 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 3
25 หทัยชนก สุมาลี 3
26 Hathaichanok Sumalee 3
27 Weerasak putthasri 3
28 Angkana Sommanustweechai 3
29 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
30 Yot Teerawattananon 3
31 Supasit Pannarunothai 3
32 Suwit Wibulpolprasert 3
33 ถาวร กมลทิพย์ 3
34 วงเดือน จินดาวัฒนะ 2
35 อุทัย ม่วงศรีเมืองดี 2
36 Wantanee Kalpravidh 2
37 ประภาพรรณ คำคม 2
38 สุวารี เตียงพิทักษ์ 2
39 สมหญิง สายธนู 2
40 ประพันธ์ สหพัฒนา 2
41 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
42 ปานเทพ รัตนากร 2
43 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
44 สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา 2
45 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
46 Chuenruthai Kanchanachitra 2
47 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
48 Yaowaluk Wanwong 2
49 Suwanna Mugem 2
50 กฤษดา แสวงดี 2
51 Sopon Iamsirithaworn 2
52 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
53 Samrit Srithamrongsawat 2
54 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ 2
55 Parntep Ratanakorn 2
56 Somying Saithanu 2
57 สุรัชดา ชนโสภณ 2
58 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
59 Suratchada Chanasopon 2
60 ถนอม สุภาพร 2
61 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
62 Artitaya Tiampriwan 2
63 Kanitta Bundhamcharoen 2
64 Vijj Kasemsup 2
65 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 2
66 Thitikorn Topothai 2
67 Praphaphan Iamanan 2
68 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
69 ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ 2
70 โดแนลสัน, เดล 2
71 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
72 Vijj Kasemsap 2
73 ชลลดา สิทธิฑูรย์ 2
74 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
75 Donaldson, Dayl 2
76 Thanom Supaporn 2
77 Somsak Chunharas. 2
78 Yot teerawatananon 2
79 Suwat Kittidilokkul. 2
80 Russell S 1
81 Jongkol Lertiendumrong 1
82 Siriwanarangsun P 1
83 Sukhum Jiamton 1
84 Kornkaew Chantapasa 1
85 Kunakorn Aewsuwan 1
86 Thananan Rattanachodpanich 1
87 Mills, Anne 1
88 Panumas Phumas 1
89 Wanna Hanshaoworakul 1
90 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
91 Amonrat Manawatthanawong 1
92 Jutatip Thungthong 1
93 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
94 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
95 Surasak Chaiyasong 1
96 Söderlund N 1
97 ชาฮีดา วิริยาทร 1
98 Shaheda Viriyathorn 1
99 Bennett ,Sara 1
100 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
101 Chawewan Yenjitr 1
102 Prince of Songkla University. Faculty of Medicine. Epidemiology Unit 1
103 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
104 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
105 Rajin Arora 1
106 Yaowalak Jittakoat 1
107 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
108 Faculty of Nursing, Eastern Asia University 1
109 Krisada Swaengdee 1
110 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
111 กุมารี พัชนี 1
112 Supatra Chadbunchachai 1
113 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
114 Onanong Waleekhachonloet 1
115 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
116 Layton, Maneerat R. 1
117 Bandit Thinkhamrop 1
118 Waraporn Suwanwela 1
119 Kumaree Pachanee 1
120 Jadej Thammatach-aree 1
121 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
122 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
123 Suttini Wattanakul 1
124 Daravan Rongmuang 1
125 Srijan Pupjain 1
126 Suthanan Kunlaka 1
127 Wiriya Phokhwang-Just 1
128 Rungnapa Chantra 1
129 เบญจพร รัชตารมย์ 1
130 Kamolnat Muangyim 1
131 Atiya Sarakshetrin 1
132 Wongdoen Jindawatana 1
133 Odton P 1
134 Petsunee Thungjaroenkul 1
135 Wongsa Laohasiriwong 1
136 Virasakdi Chongsuvivatwong 1
137 Nakorn Apakupakul 1
138 Khon Kaen University. Faculty of Public Health 1
139 Pattara Sanchaisuriya 1
140 Brown DW 1
141 Sirinya Phulkerd 1
142 Suwat Chariyalertsak 1
143 สุทธานันท์ กัลกะ 1
144 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
145 สุณิชา ชานวาทิก 1
146 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
147 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
148 Sunicha Chanvatik 1
149 Woranan Witthayapipopsakul 1
150 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
151 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
152 Nucharapon Liangruenrom 1
153 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
154 Angkana Sommanastaweechai 1
155 Pohnratchada Mattrasongkram 1
156 ดาราวรรณ รองเมือง 1
157 Benjaporn Rajataram 1
158 วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์ 1
159 ศุทธินี วัฒนกูล 1
160 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
161 Krisada Sawaengdee 1
162 Apichart Thunyahan 1
163 รุ่งนภา จันทรา 1
164 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
165 Chompoonut Topothai 1
166 Suphon Limwatananon 1
167 Rangsan Sripirom 1
168 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
169 Somkiat Sornpaisarn 1
170 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
171 ภานุมาศ ภูมาศ 1
172 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
173 สุมนต์ สกลไชย 1
174 Cichon, Michael 1
175 Sumon Sakolchai 1
176 Siripen Supakankunti 1
177 ศุภวาณี สำเภานนท์ 1
178 พรรณพิศ สุวรรณกูล 1
179 Radom Chaugwon 1
180 รุ่งทิวา หมื่นปา 1
181 Naiyana Praditsitthikorn 1
182 ญาณวุฒิ รุ่งกิจการวัฒนา 1
183 Sripen Tantivess 1
184 No information provided 1
185 Supawanee Sumpaonon 1
186 โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ สำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ 1
187 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
188 กรแก้ว จันทภาษา 1
189 รายิน อโรร่า 1
190 Chutima Akaleephan 1
191 Weerasak Puthasri 1
192 อรศรี ฮินท่าไม้ 1
193 International Health Policy Program Thailand 1
194 Rapeepong Suphanchaimat 1
195 Anuwat Supachutikul 1
196 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
197 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
198 Waliporn Patcharanarumol 1
199 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
200 Chitpranee Vasvid 1
201 Prasit Boonkerd 1
202 Kanjana Tisayathikom 1
203 ประสิทธิ บุญเกิด 1
204 Thananan Rattanachotphanit 1
205 Chitpranee Wasawit 1
206 Onsri Hinthamai 1
207 นวลอนันต์ ตันติดกตุ 1
208 โรงพยาบาลลำปาง 1
209 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
210 Jongkol Lerttiendumrong 1
211 ศศิเพ็ญ โมไนยกูล 1
212 Areewan Cheawchanwattana 1
213 Pornpit Silkavute 1
214 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
215 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
216 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
217 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
218 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
219 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
220 Phusit Prakongsait 1
221 ลลิดา เขตต์กุฏี 1
222 ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ 1
223 Lalida Khetkudee 1
224 Tuangtip Theerawit 1
225 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 1
226 International Health Policy Program, Ministry of Public Health 1
227 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
228 เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร์ 1
229 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
230 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
231 อารี แวดวงธรรม 1
232 Lampang Hospital 1
233 Suwat Kittidilokkul 1
234 Kanitta Budhamcharoen 1
235 Kanjana Tisayatikom 1
236 Health Systems Research Institute. 1
237 Phanpit Suwanakul 1
238 Rungtiwa Hmuenpha 1
239 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
240 Chulaphorn Limwatananon 1
241 พรทิพย์ แซ่อึ้ง 1
242 Piya Hanvoravongchai 1
243 Tippawan Witworrasakul 1
244 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
245 Churnrurtai Kanchanachitra 1
246 ชาญชัย เอื้อชัยกุล 1
247 Cattleeya Kongsupapsiri 1
248 Jongkol Letiendumrong 1
249 National Health Foundation of Thailand 1
250 Supon Limwattanonon 1
251 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปทุมธานี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2558 1
3 2557 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
4 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
5 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
9 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2558
10 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2557
11 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 Demand for voluntary counseling and testing among male who have sex with male, Thailand
13 Costs of injuries due to interpersonal and self-directed violence in Thailand, 2005
14 Three decades of primary health care: reviewing the past and defining the future
15 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
16 Financing Health Promotion in Southeast Asia- Does it match with current and future challenges?
ปี พ.ศ. 2550
17 Regional public health education: current situation and challenges
ปี พ.ศ. 2549
18 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand
19 Benefit incidence analysis before and after universal coverage in Thailand
20 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
21 Factors influencing inequitable access to radiation therapy: the case study of cancer patients in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
22 Impact of pharmaceutical policies on promotional targeted drugs
23 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
24 Are cost effective interventions enough to achieve the millennium development goals?
ปี พ.ศ. 2547
25 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
26 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
27 ICPD goals and targets worth revisiting in the context of health sector reforms
ปี พ.ศ. 2544
28 Measurement of vision function and quality of life in the patients under phacoemulsification with the intraocular lenses of different prices
29 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
30 การประกันสุขภาพภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
31 Health-system performance
32 The Response of providers to capitation payment: a case-study from Thailand
33 Health sector regulation - understanding the range of responses from Government
ปี พ.ศ. 2542
34 การวิจัยเพื่อการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการระยะที่สอง พ.ศ.2540-2541
35 แบบแผนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐในแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 5-6-7 (พ.ศ.2525-2539)
ปี พ.ศ. 2540
36 The role of public and private sector in manpower production: A debate.
ปี พ.ศ. 2538
37 ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข