ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pantharee Boonsatorn 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 Waraporn Siriterm 1
4 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
5 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
6 Kasidit Nootong 1
7 สิทธิพร แอกทอง 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 Anawatch Mitpratan 1
12 Chariya Uiyyasathian 1
13 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
14 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
15 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
16 Acom Sornsute 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 Chonticha Srisawang 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 Yeshey Penjor 1
24 กำจัด มงคลกุล 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ชอุ่ม มลิลา 1
28 ๋Janes, Gavin W. 1
29 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
35 วินัย งามแสง 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
39 กระมล ทองธรรมชาติ 1
40 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
41 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
42 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 ไววิทย์ พุทธารี 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
49 วาสนา เสียงดัง 1
50 สุวิชา ทองสิมา 1
51 วัลลภ แย้มเหมือน 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 สมพร พรมดี 1
54 สิริพร สิวราวุฒิ 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 สายฝน ควรผดุง 1
57 Walaisiri Muangsiri 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 ประคอง ชอบเสียง 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 ประธาน ดาบเพชร 1
70 Thada Jirajaras 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
78 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
79 Boonchai Sangpetngam 1
80 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
81 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
82 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 Chalermpol Leevailoj 1
87 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
88 Vanida Chantarateptawan 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 Piyathida Ngammana 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
115 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
116 Puttipongse Varavudhi 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 ละอองทิพย์ เหมะ 1
119 Kitpramuk Tantayaporn 1
120 Naiyana Chaiyabutr 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 Sompol Sanguanrungsirikul 1
124 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
125 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 พรรณี กาญจนพลู 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 สุมา เมืองใย 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
133 บรรจง คณะวรรณ 1
134 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
135 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 Wilai Anomasiri 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 Panee Boonthavi 1
143 Sumphan Wongseripipatana 1
144 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
145 มยุรี ตันติสิระ 1
146 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 Garnpimol C. Ritthidej 1
151 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย