ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
2 Pantharee Boonsatorn 2
3 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
5 วิไล ชินธเนศ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
9 Piyathida Ngammana 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
11 คัคนางค์ มณีศรี 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
15 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
16 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 อุทัย บุญประเสริฐ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 วาสนา เสียงดัง 1
23 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
24 สายฝน ควรผดุง 1
25 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
26 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 สมพร พรมดี 1
31 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
32 ธวัชชัย สันติสุข 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 สุวิชา ทองสิมา 1
37 วัลลภ แย้มเหมือน 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
39 Boonchai Sangpetngam 1
40 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
43 Garnpimol C. Ritthidej 1
44 Supa Chantharasakul 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 Panee Boonthavi 1
47 Sumphan Wongseripipatana 1
48 มยุรี ตันติสิระ 1
49 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
50 Sompol Sanguanrungsirikul 1
51 Naiyana Chaiyabutr 1
52 Kitpramuk Tantayaporn 1
53 Ampa Luiengpirom 1
54 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
55 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
56 บรรจง คณะวรรณ 1
57 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
58 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
59 ศิริชัย ศิริกายะ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
62 Srilert Chotpantarat 1
63 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
64 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
65 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
66 Chalermpol Leevailoj 1
67 Vanida Chantarateptawan 1
68 กาญจนา แก้วเทพ 1
69 Jaitip Paiboon 1
70 วัฒนชัย สมิทธากร 1
71 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
74 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 วินัย งามแสง 1
81 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
82 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
83 สุมิตรา พูลทอง 1
84 Yeshey Penjor 1
85 กำจัด มงคลกุล 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
89 Chayaporn Supachartwong 1
90 สิทธิพร แอกทอง 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 Chonticha Srisawang 1
95 รุ่งราวี ทองกันยา 1
96 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 ละอองทิพย์ เหมะ 1
105 สุมา เมืองใย 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 ประคอง ชอบเสียง 1
108 ชอุ่ม มลิลา 1
109 ๋Janes, Gavin W. 1
110 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
111 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
112 พรรณี กาญจนพลู 1
113 Chakkaphan Sutthirat 1
114 Anawatch Mitpratan 1
115 Kasidit Nootong 1
116 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
117 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
120 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
121 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
122 สุวดี ยาป่าคาย 1
123 Suchin Arunsawatwong 1
124 อวย เกตุสิงห์ 1
125 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
128 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
129 เอกชัย อดุลยธรรม 1
130 Rajalida Lipikorn 1
131 ประธาน ดาบเพชร 1
132 Thada Jirajaras 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
140 Waraporn Siriterm 1
141 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 Acom Sornsute 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 สมชัย วัฒนการุณ 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
151 ไววิทย์ พุทธารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย