ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Varunee Padmasankh
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pantharee Boonsatorn 2
2 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 2
3 Thanathon Sesuk 1
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
7 กระมล ทองธรรมชาติ 1
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 ศุกันยา ห้วยผัด 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
15 ประธาน ดาบเพชร 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 Acom Sornsute 1
33 Thada Jirajaras 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
38 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
42 Piyathida Ngammana 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 ธวัชชัย สันติสุข 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 คัคนางค์ มณีศรี 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 สำเริง แย้มโสภี 1
58 วัลลภ แย้มเหมือน 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
62 Pornpimol Muanjai 1
63 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
64 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 สุวิชา ทองสิมา 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 Rajalida Lipikorn 1
77 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
78 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 Jaitip Paiboon 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
85 Wilai Anomasiri 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 Panee Boonthavi 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 Sumphan Wongseripipatana 1
94 Supa Chantharasakul 1
95 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
96 กาญจนา แก้วเทพ 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 Somying Tumwasorn 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
105 Boonchai Sangpetngam 1
106 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 Srilert Chotpantarat 1
112 Chalermpol Leevailoj 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 รุ่งราวี ทองกันยา 1
118 สุมิตรา พูลทอง 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 ชอุ่ม มลิลา 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
123 ประคอง ชอบเสียง 1
124 Yeshey Penjor 1
125 กำจัด มงคลกุล 1
126 วินัย งามแสง 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 นภสร โกวรรธนะกุล 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 พรรณี กาญจนพลู 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Ampa Luiengpirom 1
140 บรรจง คณะวรรณ 1
141 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 ละอองทิพย์ เหมะ 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
151 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2550 1
ผลงานวิจัย